O zaledwie 120,1 zł więcej niż w lutym będą mogli dorobić wcześniejsi emeryci i renciści – bez groźby zmniejszenia wysokości wypłaty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. A to oznacza, że poczynając, od marca ta grupa osób w ciągu miesiąca będzie mogła maksymalnie zarobić bez utraty części świadczenia 2846,90 zł brutto.
Natomiast ZUS całkowicie zawiesi wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych, kiedy miesięczny przychód takich osób przekroczy 5287,1 zł. Kwota jest więc wyższa od tej obowiązującej w lutym o 223,1 zł. Natomiast osoby, których przychód przekroczy pierwszą kwotę graniczną (2846,90 zł), ale nie będzie wyższy niż 5287,1 zł muszą się liczyć ze zmniejszeniem wypłaty o kwotę przekroczenia. Nie może to być jednak więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.
Reklama
Przy czym zawieszeniu ani zmniejszeniu bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają świadczenia osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny ustalany indywidualnie w zależności od płci i daty urodzenia ubezpieczonego.

Reklama
ZUS podał także zwaloryzowaną wysokość najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej. Od 1 marca będą one wynosić 882,56 zł.
Osoby pobierające renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy będą otrzymywać 676,75 zł.
Do 1059,07 zł wzrośnie zaś świadczenie wypłacone osobom uprawnionym do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową lub renty rodzinnej wypadkowej.
ZUS z urzędu przeprowadzi także waloryzację (wyniesie 0,24 proc.) dodatków wypłacanych razem ze świadczeniami emerytalno-rentowymi.
Na tej podstawie wysokość dodatku pielęgnacyjnego i za tajne nauczanie będzie wynosić po 208,67 zł.
Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji został ustalony na kwotę 313,01 zł.
Dzieci, których oboje rodzice nie żyją, do renty rodzinnej będą otrzymywać specjalny dodatek dla sieroty zupełnej wynoszący 392,20 zł.
Natomiast dodatek kombatancki oraz świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego wypłacane przez ZUS osobom, którym Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przyznał stosowny status, będzie wynosić od marca 208,67 zł, a dodatek kompensacyjny 31,30 zł.
Marcowa waloryzacja zwiększy także specjalne świadczenia wypłacane żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla po II wojnie światowej, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych. W zależności od liczby przepracowanych miesięcy kwota ta będzie wynosić od 10,46 zł do 208,67 zł miesięcznie.
W takiej samej wysokości będzie wypłacane wsparcie przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR.
Do 741,35 zł zostanie natomiast zwiększone świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym, którzy są ofiarami działań wojennych.
Waloryzacja obejmie także świadczenia przedemerytalne, które od 1 marca zostaną podniesione do 1029,86 zł.
Renta socjalna zostanie zwiększona do kwoty 741,35 zł.
5 mln osób pobiera emerytury
959,1 tys. pobiera renty z tytułu niezdolności do pracy