Już wkrótce PPK swoją popularnością może przebić nowy program emerytalny – zwany emeryturą europejską. 18 kwietnia 2023 r. rząd przyjął projekt ustawy o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym a Sejm ją zaakceptował go 7 lipca. OPIE to rozwiązanie, które działa już w Europie z myślą o długoterminowych inwestycjach. Jak skorzystać z emerytury europejskiej i jakie ona daje korzyści?

Emerytura europejska. Co to takiego i jaki jest jej cel?

Rząd wyjaśnia, że projekt ustawy o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym wprowadza do porządku prawnego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE). Wprowadzenie emerytury europejskiej OPIE ma zapewnić obywatelom Unii Europejskiej nowe możliwości oszczędzania na emeryturę. Jego największą wartością będzie możliwość inwestowania transgranicznego, a także przenoszenie przy zmianie miejsca zamieszkania z jednego do innego państwa członkowskiego UE.

Według uzasadnienia projektu, Komisja Europejska dostrzegła problem zbyt niskiego odsetka osób odkładających dobrowolnie na przyszłą emeryturę. W związku z tym, aby likwidować bariery między rynkami krajowymi w zakresie gromadzenia oszczędności długoterminowych proponuje się nowy produkt emerytalny, którym jest OIPE (PEPP). Ma on służyć zwiększeniu konkurencji między podmiotami oferującymi programy emerytalne oraz zapewnieniu korzyści skali. Powinien on przynieść korzyści oszczędzającym, dając im dostęp do lepszych i tańszych produktów.

Emerytura europejska. Jakie są zasady oszczędzania

Założenie konta w OIPE i wpłacanie środków w ramach emerytury europejskiej ma być podobnie jak w PPK dobrowolne. Największą korzyścią gromadzenia oszczędności będzie odkładanie na emeryturę niezależnie od miejsca zamieszkania. Maksymalny limit opłat za zarządzanie ustalono na 1 procent wartości aktywów w skali roku. Roczny limit wpłat na europejską emeryturę będzie stanowił kwotę odpowiadającą trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

W związku z możliwościami, jakie ma dać europejska emerytura dla każdego obywatela UE subkonto ma być dostępne po ukończeniu 18. roku życia.

Oszczędzanie ma też być objęte preferencjami podatkowymi, które w naszym kraju mają być wzorowane na Indywidualnym Koncie Emerytalnym. Co ciekawe środki na europejskim koncie emerytalnym mają być dziedziczone.

Emerytura europejska. Wypłata dodatkowej emerytury w euro

Niezależnie od emerytury z ZUS oraz innych filarów emerytalnych na europejską emeryturę można odkładać w euro i w takiej też walucie będzie można ją otrzymać na jesień życia.

By wdrożyć rozwiązania z rozporządzenia europejskiego, w krajowej ustawie założono wprowadzenie następujących rozwiązań:
- zapewnienie Komisji Nadzoru Finansowego, zwanej dalej „KNF”, uprawnień nadzorczych i dochodzeniowych oraz uprawnienia do stosowania sankcji administracyjnych i środków naprawczych w przypadkach określonych w rozporządzeniu;
- zapewnienie KNF, jako właściwemu organowi do sprawowania nadzoru w zakresie wypełniania obowiązków związanych z dystrybucją OIPE;
- przyznanie KNF uprawnienia do publikowania na stronie internetowej Urzędu KNF informacji o decyzji dotyczących nałożenia zakazu lub ograniczenia wprowadzenia do obrotu lub dystrybucji OIPE oraz o nałożeniu sankcji administracyjnej nałożonej w związku z naruszeniem przepisów rozporządzenia;
- wskazanie warunków dotyczących fazy akumulacji oraz warunków dotyczących fazy dekumulacji, w tym określenie limitu wpłat na OIPE w roku podatkowym;
- określenie ulg podatkowych w związku z gromadzeniem środków na OIPE;
- określenie możliwości przenoszenia środków zgromadzonych na OIPE;
- określenie zasady postępowania w przypadku likwidacji, upadłości dostawcy OIPE lub innej przyczyny likwidacji subkonta krajowego prowadzonego w Polsce przez dostawcę OIPE;
- określenie zasad postępowania w przypadku dziedziczenia i podziału środków zgromadzonych na OIPE;
- dokonanie zmian w przepisach właściwych ustaw uwzględniających implementację niniejszego rozporządzenia do polskiego porządku prawnego.
Europejska emerytura. Kiedy wejdzie w życie?

7 lipca 2023 roku Sejm przyjął ustawę o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym, a 11 lipca trafiła ona do Senatu. Senat ma teraz 30 dni na jego przyjęcie lub odrzucenie.