Zatrudnienie w danej branży ma wpływ na to, czy wykonywanie obowiązków na danym stanowisku zostanie uznane za pracę w warunkach szkodliwych. Tak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego.
Mężczyzna, który urodził się w 1952 r., wykazał na dzień 1 stycznia 1999 r. ogólny staż ubezpieczeniowy w wysokości 28 lat 4 miesięcy i 5 dni okresów składkowych i nieskładkowych. ZUS w marcu 2013 r. odmówił mu przyznania wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych. Argumentował, że mężczyzna nie udokumentował wymaganego 15-letniego okresu pracy w warunkach szczególnych. Organ rentowy nie zaliczył bowiem wnioskodawcy do stażu pracy wykonywanej w szczególnych warunkach okresu od listopada 1974 r. do października 1992 r. W tym czasie mężczyzna wykonywał w przedsiębiorstwie budowlanym prace instalacyjno-montażowe. Organ zaznaczył, że w wydanym świadectwie wykonywania pracy w warunkach szczególnych pracodawca nie określił prawidłowo obowiązującego wykazu stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43 ze zm.). Mężczyzna odwołał się od decyzji ZUS. W piśmie zaznaczył, że w spornym okresie zatrudniony był stale i w pełnym wymiarze czasu pracy w firmie budowlanej. Początkowo – od listopada 1974 r. – pracował na stanowisku majstra robót elektrycznych, na którym bezpośrednio nadzorował pracę 9 elektryków. Ponadto pracował na budowach razem z osobami, które nadzorował. Na tym stanowisku zajmował się też zaopatrzeniem, przy czym czynności wykonywane poza budową zajmowały mu około 2–3 godzin raz w miesiącu. Po ukończeniu kursów mistrzów dyplomowanych mężczyźnie od stycznia 1980 r. powierzono stanowisko kierownika robót, na którym nadal wykonywał te same obowiązki, co poprzednio na stanowisku majstra robót elektrycznych. Odwołanie nie przyniosło rezultatu.
Ubezpieczony odwołał się do sądu I instancji. Ten potwierdził, że mężczyzna po zmianie stanowiska pracy wykonywał identyczne czynności jak majster robót elektrycznych. Z tych względów sąd zaliczył wnioskodawcy do pracy w warunkach szczególnych czynności związane z bezpośrednim nadzorem technicznym elektromonterów.