Od śmierci mojego ojca pobierałem rentę rodzinną. Będąc na V roku studiów, 2 maja 2014 r. ukończyłem 25 lat. ZUS przyznał mi rentę na rok akademicki 2013/2014. W tym roku wystąpiłem o kontynuację renty z uwagi na to, że powtarzam ostatni rok studiów, ale ZUS odmówił. Czy decyzja była prawidłowa?
ZUS miał rację. Owszem, zgodnie z obowiązującymi przepisami renta rodzinna przysługuje do końca nauki w szkole, ale nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy 25. urodziny student obchodzi na ostatnim roku – wtedy prawo do renty przedłuża się do jego zakończenia.
Nie ma przy tym znaczenia, że student powtarza rok, na którym ukończył 25 lat – o ile są to dwa ostatnie semestry nauki, prawo do renty otrzyma. Inaczej jest jednak, w przypadku gdy przedłużoną rentę przyznano mu, kiedy na danym roku był po raz pierwszy – tak jak w opisanej sytuacji a następnie rok powtarza. Wtedy prawo do renty nie rozciąga się na kolejne, dodatkowe semestry. Prowadziłoby to do kuriozalnej sytuacji, w której wieczny student mógłby pobierać rentę bez końca, przedłużając okres zakończenia studiów.
Podstawa prawna
Art. 68 ust. 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 748).