Wątpliwości dotyczyły tego, czy sąd w czasie rozpatrywania odmowy ZUS przyznania wcześniejszej emerytury obywatelowi Bośni i Hercegowiny mieszkającemu obecnie w Polsce jest związany przepisami umowy o ubezpieczeniu społecznym między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacji Ludowej Republiki podpisanej w Warszawie 16 stycznia 1958 r. (Dz.U. z 1959 r., nr 19, poz. 114 ze zm.).
Reklama

Reklama
Powodem sporu był wniosek byłego hutnika pochodzącego z Bośni i Hercegowiny, który domagał się od ZUS wcześniejszej emerytury na podstawie art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 748). Wskazywał w nim także, że wykonywał w dawnej Jugosławii pracę uznawaną za szkodliwą na podstawie polskiego rozporządzenia z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. z 1983 r. nr 8, poz. 43 ze zm.). ZUS odmówił przyznania mu świadczenia, bowiem zainteresowany do 1 stycznia 1999 r. nie udowodnił żadnego okresu zatrudnienia w Polsce w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wykonywanego stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Zainteresowany odwołał się od tej decyzji. Zwrócił uwagę, że posiada świadectwo pracy wystawione przez hutę znajdującą się na terenie Bośni i Hercegowiny, a podstawą o świadczenie była międzynarodowa konwencja podpisana przez Polskę i byłą Jugosławię. Te argumenty przekonały sąd I instancji, który przyznał mu prawo do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym od 2010 r. W ocenie sądu umowa międzynarodowa z 1958 r. nadal jest wiążąca wobec Polski.
ZUS złożył apelację. Wskazał w niej, że zainteresowany nie może mieć przyznanej emerytury w obniżonym wieku, bowiem nie przepracował 6 miesięcy w Polsce w szczególnych warunkach. Sąd apelacyjny miał wątpliwości interpretacyjne, więc skierował pytanie do SN. Ten zaś przyznał rację ZUS, uznając, że skoro skarżący nie posiada 6 miesięcy pracy w Polsce w szczególnych warunkach, to nie ma prawa do takiej emerytury z polskiego systemu.
ORZECZNICTWO
Postanowienie Sądu Najwyższego z 2 lipca 2015 r., sygn. akt III UZP 6/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia