Wprowadzenie waloryzowania zasiłku pogrzebowego na takich samych zasadach, jakie dotyczą rent i emerytur, przewiduje komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wniesiony pod obrady Sejmu przez komisję ds. petycji (PET).

Zaproponowano w nim przepis, zgodnie z którym zasiłek pogrzebowy podlega waloryzacji, a stosuje się do niej zasady określone w art. 88 i 89 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 504 ze zm.). Oznacza to m.in., że byłby on co roku podwyższany w drodze pomnożenia kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Ten ostatni zaś to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Projekt nowelizacji jest reakcją na jedną z petycji skierowanych do sejmowej komisji. Jak podkreśla PET, od 12 lat mamy do czynienia z zamrożeniem kwoty zasiłku pogrzebowego na poziomie 4 tys. zł. W jej ocenie proponowana zmiana jest zaś konieczna, aby urealnić wysokość tego świadczenia w obliczu rosnących kosztów pogrzebów. Powyższa kwota nie zapewnia bowiem możliwości godnego pochówku, co jest podstawową funkcją tego zasiłku. Projektowana zmiana może też korzystnie wpłynąć na sytuację branży pogrzebowej, kwiaciarń i zakładów kamieniarskich.

Zakłada się, że nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r. ©℗