Subkonto to część konta ubezpieczonego w ZUS. Zakład prowadzi je dla osób, które są członkami otwartych funduszy emerytalnych (OFE), oraz dla osób, które po 31 stycznia 2014 r. nie zdecydowały się na zawarcie umowy z OFE. Środki zgromadzone na subkoncie podlegają podziałowi w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa lub śmierci.

Środki na subkoncie mogą być też wypłacone osobom wskazanym przez zmarłego albo spadkobiercom. Gdzie i jakich formalności należy dopełnić, aby otrzymać pieniądze.

Przepisy umożliwiają automatyczne przekazanie zebranych środków pieniężnych z zapłaconych składek na subkonto ZUS. Mają je obywatele Polski urodzeni po 1968 r., a także osoby należące do Otwartych Funduszy Emerytalnych. Pieniądze podlegają podziałowi w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa lub śmierci.

ZUS przypomina, że środki na subkoncie podlegają podziałowi w przypadku:
• rozwodu,
• unieważnienia małżeństwa,
• ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa albo umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej,
• śmierci osoby, dla której prowadzimy subkonto.Jeśli zaistnieje jedna z wymienionych okoliczności, środki z subkonta zostaną przekazane osobom uprawnionym.

Subkonto - jakie można znaleźć informacje

Na subkoncie ZUS zapisywane są informacje o:
• zwaloryzowanej wysokości wpłaconych składek wraz z odsetkami za zwłokę i opłatą prolongacyjną ,
• kwocie środków przekazanych przez OFE, które odpowiadają wartości 51,5 proc. umorzonych jednostek rozrachunkowych zapisanych na Twoim rachunku w OFE, na 31 stycznia 2014 r.,
• kwocie środków, które odpowiadają wartości umorzonych przez OFE jednostek rozrachunkowych w związku z ukończeniem przez Ciebie wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego,
• wysokości należnych i wpłaconych składek.Dziedziczenie środków z subkonta po członku OFE, który nie osiągnął wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn)

Osoba, która przystępowała do OFE, mogła wskazać jedną lub więcej osób, którym będą przysługiwały zgromadzone przez nią środki po jej śmierci.

Gdy ubezpieczony ma subkonto w ZUS i jednocześnie jest członkiem OFE, proces podziału środków rozpoczyna się w otwartym funduszu emerytalnym.

O śmierci osoby, która była członkiem OFE należy poinformować fundusz i złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. OFE podzieli środki zgodnie z dyspozycją członka OFE.

W ciągu 14 dni od dokonania podziału, otwarty fundusz emerytalny powinien poinformować ZUS o osobach, na których rzecz podzielił środki zgromadzone na rachunku w OFE, oraz o ich udziale w tych środkach.
W ten sam sposób ZUS podzieli środki zapisane na subkoncie. Ma na to 3 miesiące, od kiedy wpłynie zawiadomienie o podziale środków z OFE.

Dziedziczenie środków z subkonta po członku OFE, który osiągnął wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn)

ZUS przypomina, że wobec osób, którym zostało do emerytury mniej niż 10 lat, stosuje się tzw. suwak bezpieczeństwa. To mechanizm przekazywania środków z OFE do ZUS, który ma chronić przed ewentualnymi wahaniami na rynku kapitałowym w okresie przed emeryturą.

Kiedy członek OFE osiągnie wiek emerytalny, wszystkie środki z OFE są już zapisane na jego subkoncie. W takim przypadku OFE nie inicjuje podziału środków. Wobec środków po tej osobie stosujemy taką samą procedurę jak wobec osób, które nie przystąpiły do OFE.

Wtedy podział środków następuje, gdy rozwód, unieważnienie małżeństwa, śmierć lub ustanie wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa albo umowne wyłączenie lub ograniczenie wspólności ustawowej nastąpiły nie później niż w dniu:
• złożenia wniosku o emeryturę z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat,
• nabycia prawa do emerytury w wieku emerytalnym wynoszącym 65 lat, jeżeli złożenie takiego wniosku nie jest wymagane, lub
• osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat przez osoby, które miały ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej do dnia poprzedzającego osiągnięcie tego wieku.


Dziedziczenie środków z subkonta po osobie, która nie przystąpiła do OFE

Osoba, która nie przystąpiła do OFE, gdy podejmowała pierwszą pracę, dostała wezwanie z ZUS. Zakład informował, że ubezpieczony ma obowiązek złożyć pisemne oświadczenie o stosunkach majątkowych istniejących między nim a jej współmałżonkiem. Dodał też, że może wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków z subkonta po jej śmierci.

ZUS dzieli środki zgodnie z informacjami ze złożonego przez ubezpieczonego oświadczenia i wskazania - na wniosek osoby uprawnionej do tych środków. Można to zrobić to na formularzu USS „Wniosek o transfer/ wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej”.

Podział środków następuje zgodnie z zakresem, w jakim stanowiły one przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Pozostałe pieniądze przekazywane są zgodnie ze wskazaniem ubezpieczonego. Jeśli ubezpieczony nie wskazał osób uprawnionych do dziedziczenia, środki wchodzą w skład spadku.

Jak sprawdzić subkonto w ZUS

Osoba, która chce sprawdzić subkonto w ZUS może to zrobić za pomocą PUE ZUS. Należy zalogować się na PUE ZUS a następnie wejść w „panel ubezpieczonego”, wybrać zakładkę „informacje o stanie konta”.