1 maja 2015 r. wejdą w życie zmiany przepisów, które pozwolą uzyskać wyższą emeryturę. Skorzystają nie tylko przyszli emeryci, ale również ci, którzy mają już ustalone prawo do świadczenia. Ustawa z 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych została już podpisana przez Prezydenta RP. Wejdzie w życie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, a więc od 1 maja 2015 r.

CZYTAJ NASZ SPECJALNY DODATEK O EMERYTURACH:

Ustawa zawiera korzystne rozwiązania przede wszystkim dla osób przechodzących na emeryturę obliczaną według nowych zasad. Nowelizacja wprowadzi dla nich możliwość:
●uwzględnienia średniego dalszego trwania życia z tablicy obowiązującej w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego,
●korzystniejszego obliczenia kapitału początkowego za okresy opieki nad dzieckiem,
●uwzględnienia przy ustalaniu kapitału początkowego dłuższego okresu studiów wyższych,
●obliczenia emerytury według nowych zasad, jeśli urodzili się przed 1 stycznia 1949 r. i pobrali wcześniejszą emeryturę.
Korzystne rozwiązanie zostanie również wprowadzone dla osób uprawnionych do starych emerytur (obliczanych według dotychczasowych zasad). Ale tylko dla tych, które na przestrzeni kariery zawodowej osiągały wysokie wynagrodzenia i nie mogły skorzystać z ponownego obliczenia świadczenia pomimo pozostawania w zatrudnieniu po jego przyznaniu.
● Przechodzący na nową emeryturę nie stracą na wydłużaniu średniego dalszego trwania życia. Jeśli przedłużą aktywność zawodową, ZUS i tak zastosuje korzystniejszą tablicę trwania życia z dnia osiągnięcia wieku emerytalnego.
● Osoby opiekujące się dzieckiem przed reformą emerytalną z 1999 r. otrzymają wyższy wskaźnik za lata sprawowania tej opieki. Z kolei odbywający wtedy studia wyższe będą mogli liczyć na uwzględnienie tych studiów w wyższym wymiarze.
● Dotychczas przy obliczaniu kapitału początkowego ZUS mógł doliczyć jedynie okres studiów w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 okresów składkowych odbytych do końca 1998 r. Teraz będzie można doliczyć studia również po tej dacie.
● ZUS będzie mógł obliczyć emeryturę według nowych zasad również tym osobom urodzonym przed 1 stycznia 1949 r., które pobrały wcześniejszą emeryturę. Podstawa obliczenia tego świadczenia zostanie jednak pomniejszona o pobrane wcześniej kwoty
W ocenie posłów same plusy
W uzasadnieniu projektu ustawy czytamy o niej, że:
● Tylko pozornie generuje większe wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a tak naprawdę będą one rozłożone w czasie
● Zachęca do dłuższej aktywności zawodowej w celu osiągnięcia co najmniej 25-letniego okresu składkowego
● Zniechęca do starań o prawo do świadczeń emerytalno-rentowych przed osiągnięciem wieku emerytalnego
● Będzie istotnym bodźcem do unikania pracy w szarej strefie
● Realizuje zasadę równości wszystkich ubezpieczonych
● Jest korzystna zarówno dla ubezpieczonych, jak i dla FUS