Druki deklaracji dotyczących wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zostaną uzupełnione o rubryki, w których pracodawcy będą wpisywać uiszczaną kwotę z tytułu nienależnie pobranej lub zawyżonej rekompensaty.

Tak przewiduje projekt rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten fundusz. Chodzi o formularze: DEK-2-a, który jest stosowany przez firmy o statusie zakładu pracy chronionej (ZPChr) oraz DEK-2-b, wypełniany przez zakłady aktywności zawodowej. Ich zmiana jest związana z ubiegłoroczną nowelizacją przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.), zgodnie z którą wspomnieni pracodawcy mogą otrzymywać pieniądze z PFRON, tzw. rekompensaty, gdy nie zasilają zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych środkami pochodzącymi z zaliczek na podatek dochodowy. Jednocześnie, gdy w wyniku przeprowadzonej kontroli okaże się, że rekompensata nie przysługiwała lub była przyznana w zawyżonej wysokości, to ta nienależna kwota podlega wpłacie do PFRON. Będzie ona wykazywana w nowych rubrykach, które zostały dodane do druków DEK-2-a i DEK-2-b.
W 2022 r. miała też miejsce nowelizacja ustawy o rehabilitacji, związana z wejściem w życie ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz.U. poz. 1812 ze zm.). Na jej podstawie prawo do udzielania ulg we wpłatach na PFRON (wnoszonych przez pracodawców, którzy nie osiągają 6 proc. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych) uzyskały podmioty mające status przedsiębiorstwa społecznego. Tę zmianę uwzględnia projekt rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Dodatkowo została zmodyfikowana szata graficzna wskazanych tym aktem prawnym druków (INF-1, INF-2, INF-Z), tak aby lepiej spełniały wymagania w zakresie dostępności cyfrowej.
Ponadto dzięki ustawie o ekonomii społecznej przedsiębiorstwa społeczne mogą korzystać ze szczególnych form wsparcia, do tej pory zarezerwowanych dla ZPChr. Jest to dofinansowanie do oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych oraz zwrot kosztów budowy, przebudowy lub modernizacji zakładowych obiektów i pomieszczeń oraz kosztów transportowych i administracyjnych. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania takiej pomocy określa projekt rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym ZPChr lub będących przedsiębiorstwami społecznymi ze środków PFRON. Zawarte w nim rozwiązania są w większości identyczne z regulacjami znajdującymi się w obecnie obowiązującym akcie wykonawczym, poza wprowadzeniem bardziej elastycznego terminu składania wniosków o refundację i rezygnacji z wymogu przedstawiania karty eksploatacji pojazdu i imiennej listy pracowników przy ubieganiu się o zwrot kosztów transportowych. ©℗
Etap legislacyjny
Konsultacje projektów rozporządzeń