Inspekcja pracy zyska realne uprawnienia dotyczące tworzenia w firmach wykazów pracowników pracujących w szczególnych warunkach.
Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o emeryturach pomostowych. Nowe przepisy umożliwią inspektorom dokonywanie merytorycznej oceny prowadzonego przez pracodawcę wykazu stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
O przyjętą przez rząd propozycję zmiany przepisów od kilku lat występowało kierownictwo Głównego Inspektoratu Pracy oraz rzecznik praw obywatelskich.
Od 1 stycznia 2010 r. katalog zadań PIP został powiększony o kontrolę ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W związku z tym inspektorzy zyskali prawo do nakazania przedsiębiorcom umieszczenia pracownika w tej ewidencji. Tymczasem sądy administracyjne uznawały jednak, że organy PIP nie mają prawnych podstaw do dokonywania wiążących ustaleń czy badań w zakresie wykazywania, czy określone stanowisko pracy spełnia wymogi przewidziane przez ustawę o emeryturach pomostowych (Dz.U. nr 237, poz. 1656 ze zm.).
W ocenie resortu pracy, który przygotował nowelizację, linia orzecznicza sądów administracyjnych znacząco odbiega od pierwotnej intencji ustawodawcy, który w 2010 r. uznał, że Państwowa Inspekcja Pracy jest najbardziej kompetentnym organem – wyposażonym w odpowiednie zaplecze merytoryczne i techniczne – w zakresie oceny warunków pracy i ich wpływu na pracownika.
Na doprecyzowaniu uprawnień PIP zyskają osoby pracujące w szkodliwych warunkach. Ustalenie prawa do emerytury pomostowej zależy bowiem przede wszystkim od posiadania przez ubezpieczonego odpowiedniego okresu pracy wykonywanej w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
Etap legislacyjny
Rządowy projekt trafi do Sejmu