Przedsiębiorcy mają mieć obowiązek informowania podwładnych o prowadzeniu wykazu stanowisk, na których jest wykonywana praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Taką zmianę zakłada poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i ustawy o emeryturach pomostowych, przedłożony przez SLD. Dokument ten powstał z inicjatywy OPZZ.
– Mamy wiele skarg od zatrudnionych, którzy tylko przez przypadek się dowiadują o tym, że ich pracodawca przygotował wykaz stanowisk, na których jest wykonywana praca uprawniająca do emerytur pomostowych. Aby firmy nie ukrywały faktu przygotowania takich list, a w ten sposób niektóre z nich unikają płacenia dodatkowych składek na fundusz emerytur pomostowych, potrzebne jest doprecyzowanie przepisów – tłumaczy Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ.
Reklama

29,4 mln zł tyle miesięcznie kosztuje ZUS wypłata emerytur pomostowych

Autorzy projektu uznali, że niezbędne jest także jednoznaczne określenie procedury w przypadku nieumieszczenia pracowników w ewidencji osób mogących mieć prawo do pomostówek. Chodzi o sytuację, kiedy przedsiębiorca wychodzi z założenia, że w jego zakładzie nikt nie wykonuje pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Zdaniem OPZZ Państwowa Inspekcja Pracy powinna mieć możliwość nakazania firmie wprowadzenia takiego wykazu, a także przeprowadzenia aktualizacji wykazu stanowisk, gdzie występują szczególnie szkodliwe warunki zatrudnienia, jeśli on już istnieje.
Ale to nie wszystkie zmiany, z jakimi muszą się liczyć przedsiębiorcy zatrudniający osoby wykonujące pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Wkrótce do Sejmu trafi przyjęty przez rząd projekt ustawy dający PIP możliwość kontroli takiej firmy z urzędu. Wszystko wskazuje, że oba projekty będą równocześnie procedowane.
– Po sześciu latach obowiązywania ustawy o emeryturach pomostowych okazało się, że przepisy wymagają pilnej poprawy – tłumaczy Andrzej Strębski, ekspert ubezpieczeniowy.
Powodem takiej sytuacji jest utrwalona – szczególnie w ostatnim okresie – linia orzecznicza sądów administracyjnych. Zgodnie z nią rola PIP sprowadza się wyłącznie do mechanicznego porównywania wykazu stanowisk pracy z ewidencją pracowników w danym zakładzie.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do Sejmu