Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa) zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego.
W opisywanej sytuacji kluczowe znaczenie ma jednak art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej, w którym postanowiono, że ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolności do pracy wykonujący pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Trzeba zwrócić uwagę, że przepis ten mówi o dwóch przypadkach, gdy następuje utrata prawa do zasiłku ‒ albo jest to praca zarobkowa, albo wykorzystywanie zwolnienia niezgodnie z jego celem. Zatem czynności wykonywane przez ubezpieczonego nie muszą mieć charakteru zarobkowego, aby zasiłek został mu odebrany. Ten podział uwzględniany jest także przez orzecz nictwo.
!To, że prace serwisowe są wykonywane w ramach gwarancji i przedsiębiorca nie osiąga w ich wyniku przychodu, nie oznacza, że ZUS nie zakwestionuje prawa do zasiłku. Prawdopodobnie uzna takie czynności za wykorzystywanie zwolnienia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, co również skutkuje utratą prawa do zasiłku.