Nie każda osoba bez pracy może uzyskać zasiłek dla bezrobotnych, a sama jego wysokość jest zróżnicowana w zależności od stażu pracy. Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2023 roku, jakie należy spełnić warunki, by go uzyskać?

Zasiłek dla bezrobotnych – warunki przyznania

Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie wypłacane przez powiatowe urzędy pracy osobom bezrobotnym. Warunkiem wypłaty zasiłku dla bezrobotnych jest formalna rejestracja i spełnieniu odpowiednich warunków. Kwota zasiłku dla bezrobotnych zależna jest od wielu czynników, a jej stawka podawana jest w kwotach brutto.

Zasiłek dla bezrobotnych może zostać wypłacony tylko wtedy, gdy dla osoby bezrobotnej nie ma propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje, jeżeli w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania łącznie przez okres co najmniej 365 dni osoba była zatrudniona i osiągnęła wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy. W okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych nabywa się, jeżeli w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy osoba rozwiązała stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron. Zasiłek będzie przysługiwał po okresie 90 dni. Wyjątkiem są sytuacje, gdy:

 • porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
 • rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania;
 • rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 55 § 11 Kodeksu pracy.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych nabywa się też, jeżeli osoba zarejestrowała się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, która jest w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej i spełnia warunki do nabycia zasiłku dla osób bezrobotnych. Zasiłek przysługuje po okresie 90 dni od dnia rejestracji w powiatowym urzędzie pracy.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych nabywa się również w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli osoba spowodowała rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia albo rozwiązała stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy otrzymującego w ramach tego skierowania świadczenie aktywizacyjne. Zasiłek będzie przysługiwał po okresie 180 dni.

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje także w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli osoba rozwiązała stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy otrzymującego w ramach tego skierowania grant, świadczenie aktywizacyjne albo dofinansowanie wynagrodzenia. Zasiłek będzie przysługiwał po okresie 180 dni.

Po zakończeniu odbywania praktyki absolwenckiej i otrzymywania z tego tytułu miesięcznie świadczenia pieniężnego w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę również przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje również osobom, które:

 • wykonywały pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągnęły dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • świadczyły usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług;
 • opłacały składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • wykonywały pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności;
 • wykonywały pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni;
 • opłacały składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w wysokości 9,75 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia;
 • były zatrudnione za granicą i przybyły do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatrianci;
 • były zatrudnione, pełniły służbę lub wykonywały inną pracę zarobkową i osiągały wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Zasiłek dla bezrobotnych - wysokość w 2023 r.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależna jest od stażu pracy osoby bezrobotnej. Gdy staż pracy wynosi do 5 lat wtedy zasiłek dla bezrobotnych będzie wypłacany w wysokości 80 proc. zasiłku podstawowego. Natomiast jeżeli staż pracy będzie wynosił od 5 do 20 lat, wtedy bezrobotny może liczyć na zasiłek w wysokości 100 proc. zasiłku podstawowego. Najwyższy zasiłek przysługuje jednak osobom, które przepracowały co najmniej 20 lat. W tej sytuacji wysokość zasiłku wynosi 120 proc.

W 2023 roku wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi 1304,10 zł przez pierwsze trzy miesiące od chwili jego przyznania. A przez pozostały okres 1024,10 zł. Taka kwota brutto zasiłku dla bezrobotnych obowiązuje od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych ulega zmianie od czerwca każdego roku- podlega waloryzacji np. z uwagi na inflację. Mówi o tym Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jaki jest czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych

Osoba bezrobotna może pobierać zasiłek w okresie od 6 do 12 miesięcy. Maksymalny czas korzystania z zasiłku dla bezrobotnych jest uzależniony od stopy bezrobocia na obszarze zamieszkiwanym przez osobę bezrobotną. Jeśli stopa bezrobocia na tym obszarze nie przekraczała 150 proc. krajowej stropy bezrobocia, osoba bezrobotna ma prawo pobierać zasiłek przez okres 6 miesięcy. Jeżeli stopa bezrobocia przekraczała 150 proc., wówczas możliwy czas pobierania zasiłku wydłuża się do 12 miesięcy.