Resort rodziny nie planuje zmian w przepisach rozszerzających katalog osób uprawnionych do posiadania Karty Dużej Rodziny (KDR) w zakresie wymagań dotyczących obcokrajowców.

Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Barbarę Sochę, wiceminister rodziny i polityki społecznej, na interpelację posła Michała Jarosa. Wskazuje w niej na problem związany z uzyskaniem karty w sytuacji, gdy jeden z rodziców lub dziecko ma obywatelstwo innego kraju. Zgodnie z art. 5 ustawy z 15 grudnia 2014 r. o KDR (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1744 ze zm.) dokument przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej (rodzicowi oraz dziecku), który jest osobą posiadającą polskie obywatelstwo. KDR może otrzymać też cudzoziemiec, ale jeśli legitymuje się odpowiednim statusem pobytowym. I tak prawo do karty ma m.in. obcokrajowiec z zezwoleniem na pobyt stały, z zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego UE, obywatel państwa członkowskiego UE czy osoba, która uzyskała ochronę uzupełniającą na terenie Polski. Art. 5 ustawy pomija natomiast osoby, o których jest mowa w art. 158 ustawy z 12 grudnia 2003 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2354 ze zm.). Przepis ten dotyczy udzielania zezwolenia na pobyt czasowy dla obcokrajowca, który pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem Polski, a także dla małoletniego dziecka tego cudzoziemca. Zdaniem posła Jarosa byłoby zasadne, aby również takie osoby mogły otrzymać KDR, o ile z obywatelem Polski tworzą rodzinę wielodzietną w rozumieniu art. 4 ustawy, a więc taką, w której rodzice mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.
W swojej odpowiedzi Barbara Socha zwraca uwagę, że KDR jest inicjatywą realizowaną bez ponoszenia przez budżet państwa wydatków związanych z udzielaniem zniżek przez jej partnerów. Koszty oraz zakres i wysokość rabatów zależą w głównej mierze od przedsiębiorców. Zmiana powodująca rozszerzenie grupy uprawnionych nie może się więc odbyć bez konsultacji z partnerami KDR. Jednocześnie zwiększenie liczby osób korzystających z tego dokumentu mogłoby mieć negatywny wpływ na uczestnictwo w programie KDR i liczbę podmiotów udzielających ulg członkom rodzin wielodzietnych. Dlatego nie jest planowane rozszerzenie katalogu osób wchodzących w skład rodziny wielodzietnej i zakresu warunków, które są stawiane cudzoziemcom, aby mogli uzyskać kartę.