Zgodnie zaś z art. 104 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia rocznego składek wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, opłacają m.in. pracodawcy za pracowników, ale także przedsiębiorcy za siebie. Składek na FP nie opłaca się:
Składka na FP jest należna, gdy wynagrodzenie w przeliczeniu na miesiąc jest nie niższe niż minimalne.