Zmiany wprowadzone Polskim Ładem, tj. ustawą z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zrewolucjonizowały zasady opłacania składki zdrowotnej, ale nie uregulowały jednak tych kwestii precyzyjnie. Ich doprecyzowanie nastąpiło Polskim Ładem 2.0, a więc ustawą z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Jednym z przepisów wymagających doprecyzowania był ten dotyczący obniżenia składki zdrowotnej do zaliczki na podatek dochodowy przez przedsiębiorców legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności i rozliczających się według skali podatkowej (art. 82 ust. 10 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; dalej: ustawa), który do 1 lipca 2022 r. regulował tę kwestię bardzo ogólnie. Nie uwzględniał on chociażby rozróżnienia na miesięczną i roczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej, a sprawę dodatkowo skomplikował fakt, że od 1 lipca 2022 r. nastąpił podział prowadzących działalność ze względu na możliwość odliczenia składki zdrowotnej od dochodu. Przypomnijmy, że prawo do takiego odliczenia nie obejmuje przedsiębiorców opłacających podatek dochodowy według skali podatkowej. Jak uzasadniają to twórcy Polskiego Ładu 2.0, wobec tych osób ma zastosowanie obniżenie stawki podatku dochodowego z 17 do 12 proc. Zatem częściowe odliczenie składki zdrowotnej przewidziane dla przedsiębiorców opłacających podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo rozliczających się kartą podatkową stanowi pewnego rodzaju rekompensatę za brak możliwości skorzystania z obniżonej stawki podatku.

Roczna i miesięczna podstawa