Przypomnijmy, że 20 kwietnia br. weszła w życie nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 755). Modyfikuje ona kwestię realizacji przesłanki nabycia prawa do tego świadczenia, która powodowała do tej pory spore problemy. Chodzi o obowiązujący do niedawna art. 4 pkt 7 mówiący o konieczności rozwiązania stosunku pracy. Bez tego cała procedura związana z ubieganiem się o to świadczenie nie mogła ruszyć.
Partnerzy społeczni wielokrotnie zwracali uwagę, że wymóg ten naraża ubezpieczonych na utratę jedynego źródła dochodu bez żadnej gwarancji otrzymania emerytury pomostowej. Zdarzało się bowiem, że ktoś był przekonany, że przepracował wymaganą liczbę lat (15) w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze, i zwalniał się z pracy, aby wystąpić do organu rentowego o świadczenie, a potem dowiadywał się, że brakuje mu miesiąca lub dwóch do uzyskania uprawnień. W tej sytuacji pozostawał na lodzie - bez pracy i bez świadczenia.