Co do zasady jest tak, że obowiązek dokonywania wpłat na rzecz funduszu mają zakłady pracy, które nie osiągają 6 proc. wskaźnika zatrudnienia osób z dysfunkcjami zdrowotnymi. Jednak zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) wspomniany wskaźnik może zostać obniżony (a dzięki temu również wysokość wpłaty na fundusz) w razie zatrudnienia osób mających schorzenia szczególnie utrudniające wykonywanie pracy. Ich katalog określa rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 18 września 1998 r. (Dz.U. poz. 820 ze zm.). Zalicza się do niego m.in. chorobę Parkinsona, głuchotę, epilepsję, upośledzenie umysłowe, stwardnienie rozsiane i przewlekłe choroby psychiczne, pod warunkiem że osoby, u których je stwierdzono, zaliczono do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.
OBPON.org zapytał PFRON, czy w sytuacji gdy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawiera symbol 02-P, wskazujący na chorobę psychiczną, i jest wydane na stałe, konieczne jest dodatkowe zaświadczenie od lekarza specjalisty potwierdzające przewlekłość schorzenia, aby pracodawca mógł skorzystać z uprawnienia przewidzianego w art. 21 ust. 4 ustawy.