Aby wspierać zatrudnianie niektórych grup społecznych, przepisy przewidują niekiedy zwolnienie płatnika ze składek, ich zmniejszenia albo refundację. Do takich wspieranych grup należą np. niepełnosprawni, nianie, a także bezrobotni. W tym ostatnim przypadku art. 47 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej: ustawa o promocji zatrudnienia) przewiduje jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego. Refundacja odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę i nie może przekroczyć 300 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia. Może być ona udzielona, pod warunkiem że:
Bez limitu wieku