Sprawa, na kanwie której powstało zagadnienie prawne, dotyczyła mężczyzny urodzonego 8 marca 1957 r., który 8 czerwca 2017 r. złożył wniosek o emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Dołączył do niego świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach. Organ rentowy odmówił wnioskodawcy prawa do wcześniejszej emerytury. Główny problem polegał na tym, że nie osiągnął on 25-letniego okresu składkowego i nieskładkowego, w tym 15-letniego okresu pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze, które uprawniałyby go do tego świadczenia.
Ubezpieczony uzupełnił wniosek i wskazał, że w okresie od 9 marca 1973 r. do 7 lipca 1975 r. oraz od 4 października 1980 r. do 2 listopada 1980 r. pracował w gospodarstwie rolnym wujostwa. A zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 291 ze zm.) przy ustalaniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu jej wysokości uwzględnia się również przypadające przed 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia. Traktuje się je jak okresy składkowe. Zdaniem mężczyzny spełnił on zatem kryteria z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej (16 lat skończył w 1973 r.).