Sprawa dotyczyła wspólniczki spółki jawnej, wobec której sąd ogłosił upadłość. Kobieta zwróciła się do prezesa NFZ o wydanie interpretacji, czy w takiej sytuacji podlega ona obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu bycia wspólnikiem, czy też obowiązek ten wygasł z dniem ogłoszenia postanowienia o upadłości spółki. Uważała, że wobec faktycznego zaprzestania działalności w spółce i braku wpływu na podejmowane w niej decyzje, nie podlega już temu ubezpieczeniu.
Prezes NFZ uznał jej podejście za nieprawidłowe. Przypomniał, że zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.) składki na ubezpieczenie zdrowotne muszą opłacać także osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym, które prowadzą działalność pozarolniczą. Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.) są nimi m.in. wspólnicy spółki jawnej.