Pracuję na etacie, a jednocześnie prowadzę działalność gospodarczą. Jakiś czas temu chorowałam. Otrzymałam zwolnienie lekarskie i chociaż nie wykonywałam pracy na etacie w tym czasie, to byłam zmuszona dokonać kilku czynności w ramach prowadzonej działalności. Miałam podpisać kilka umów i faktur. ZUS stwierdził wobec tego, że wykonywałam pracę zarobkową w trakcie choroby, i odmówił mi zasiłku. Czy mam szansę na zmianę decyzji ZUS w sądzie?
Tego rodzaju sprawy należą do najbardziej spornych stanów faktycznych, w których ZUS kwestionuje prawo do zasiłku chorobowego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa). Zgodnie z nim ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.