Pracodawcy zdecydują, czy dalej będą wpłacać na konto zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) część zaliczek podatkowych, czy skorzystają z rekompensat przekazywanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Tak przewiduje ustawa z 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którą uchwalił Sejm. Ma ona łagodzić negatywne skutki Polskiego Ładu dla funkcjonowania ZFRON oraz zakładowego funduszu aktywności (ZFA) w zakładach aktywności zawodowej. Obydwa fundusze są zasilane głównie z miesięcznych zaliczek podatkowych, a przez podniesienie kwoty wolnej od podatku wpływy z tego tytułu są niższe.
Ustawa przewiduje, że pracodawca prowadzący ZFRON lub ZFA będzie mógł co miesiąc składać do PFRON wniosek o wypłacenie kwoty w wysokości iloczynu stanu zatrudnienia pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz 4 proc. najniższego wynagrodzenia. Wzór wniosku opracuje minister rodziny. Trzeba go będzie złożyć do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy. PFRON przekaże pieniądze w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
Posłowie wprowadzili poprawkę dotyczącą pracodawców, którzy prowadzą ZFRON po utracie statusu zakładu pracy chronionej. Doprecyzowali, że będą oni mogli korzystać z rekompensat, jeśli mają 25-proc. wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych. Wcześniej przepis wskazywał, że wsparcie przysługuje, jeśli firma ma on 25-proc. i 18-proc. wskaźnik – spójnik powodował, że nie było wiadomo, który limit obowiązuje.
Pracodawca, który będzie wnioskował o rekompensaty, nie będzie mógł wpłacać na ZFRON pieniędzy pochodzących z zaliczek podatkowych. Będzie musiał wybrać między tymi dwoma rozwiązaniami. Jeśli zdecyduje się na pierwsze z nich, to wtedy z pierwszym wnioskiem o rekompensatę w danym roku będzie składał oświadczenie o wyborze tego uprawnienia za poszczególne miesiące przypadającego do jego końca. Przepisy ustawy przewidują też, że rekompensaty będą przysługiwać za miesiące przed jej wejściem w życie, zaczynając od stycznia br. ©℗
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do Senatu