Członkowie rady fundacji, którzy mają inne tytuły do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, muszą opłacać składki od każdego z nich – uznał prezes NFZ.

Z wnioskiem o interpretację przepisów wystąpiła fundacja. Jej członkowie pobierają diety z tytułu pełnienia funkcji w radzie fundacji, ale mają też inne tytuły do ubezpieczenia zdrowotnego. W ocenie podmiotu nie muszą więc opłacać składki zdrowotnej ze względu na pełnienie funkcji w radzie. Fundacja chciała się jednak upewnić, czy dobrze interpretuje przepisy, i wystąpiła do prezesa NFZ z wnioskiem o ich wykładnię.
Uznał on jej stanowisko za nieprawidłowe. Przypomniał, że zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.) obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby wyznaczone do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie.
Przepis ten wprowadza dwie przesłanki, których łączne spełnienie przesądza o podleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego – wyznaczenie do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania i pobieranie wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji. Ponieważ pojęcia „dieta”, „funkcja” i „powołanie” nie zostały zdefiniowane w tej ustawie, NFZ postanowił odwołać się do wykładni językowej. I tak „dieta” to wynagrodzenie z tytułu pełnienia jakiejś funkcji, „powołanie” jest definiowane jako wyznaczenie kogoś do objęcia stanowiska, a „funkcja” oznacza zadanie, które ma spełnić jakaś osoba. Zgodnie z postanowieniami statutu fundacji rada składa się z pięciu członków powoływanych przez fundatorów. Za udział w pracach rady pobierają oni wynagrodzenie. Prezes NFZ uznał więc, że wszystkie przesłanki z art. 66 ust. 1 pkt 35a są spełnione i składki zdrowotne należy odprowadzać.
Zwrócił uwagę, że nie ma znaczenia, że te osoby mają inne tytuły do ubezpieczenia. Zastosowanie znajdzie tu bowiem art. 82 ust. 1 ustawy. Zgodnie z nim gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu, składka zdrowotna jest opłacana z każdego z nich odrębnie. Oznacza to, że posiadanie przez członków rady fundacji innych tytułów do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego nie wyłącza podlegania obowiązkowi, o którym stanowi art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach.
Decyzja prezesa NFZ z 19 stycznia 2022 r. nr 2/2022/BP