Taki stały mechanizm weryfikacji został wprowadzony przez posłów komisji polityki społecznej i rodziny w trakcie prac nad ustawą z 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. To właśnie w jej art. 3 została zawarta zmiana dotycząca przepisów ustawy z 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1821 ze zm.).
Obecnie wysokość progu dochodowego jest określona jako sztywna kwota wpisana wprost do art. 2 ust. 2 tej ustawy. Co więcej, choć świadczenie uzupełniające wynosi 500 zł, to zgodnie z art. 4 ust 1 łączna kwota tej formy wsparcia oraz świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, które są wliczane do kryterium (chodzi tu głównie o emerytury i renty), nie może przekroczyć wysokości progu dochodowego.