Prowadzę działalność gospodarczą. Urodziłam dziecko w październiku, ale mam zaległości w składkach, dlatego ZUS nie wypłaca mi zasiłku chorobowego. Czy w 2022 r. mam prawo do tego zasiłku w związku ze zmianą przepisów?
Z 1 stycznia 2022 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ubezpieczeniowych w części dotyczącej ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa). Zmieniła ona zasady przyznawania świadczeń chorobowych, a więc m.in. zasiłku chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego, osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz ich współpracownikom, współpracownikom korzystających z ulgi na start oraz duchownym opłacającym składki za siebie. Zgodnie z dodanym do ustawy zasiłkowej art. 2a osobom tym nie przysługują świadczenia chorobowe w razie wystąpienia w dniu powstania prawa do świadczenia zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 1 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę do czasu spłaty całości zadłużenia. Dodatkowo zmianie ulega brzmienie art. 14 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który nie będzie już powodował wyłączenia tych osób z ubezpieczeń w każdej sytuacji, gdy spóźnią się ze składką lub jej nie wpłacą w pełnej wysokości.