Nawet przedsiębiorcy korzystający z tzw. preferencyjnych składek, tj. określonych w art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, są zobowiązani do opłacania składek co miesiąc w minimalnej wysokości (w stanie prawnym obowiązujących do końca 2021 r. ‒ co najmniej 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia). Nieuzyskiwanie dochodów nie miało znaczenia dla powinności opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Okolicznością niewątpliwie wyłączającą obowiązek składkowy było jedynie zawieszenie działalności gospodarczej.
Polski Ład w niektórych przypadkach wprowadza zasadę uzależnienia składki od dochodu, ale nie wprowadził żadnych dodatkowych ulg, które umożliwiłyby uniknięcie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku zupełnego braku dochodów w danym miesiącu. Wprowadzono bowiem dolny limit składki. Zgodnie z nowo dodanym art. 81 ust. 2d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w przypadku gdy podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym miesiącu, ustalona zgodnie z art. 81 ust. 2c, jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego 1 stycznia danego roku, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za ten miesiąc stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego 1 stycznia danego roku (w 2022 r. – 3010 zł). Jak wynika z art. 79 ust. 1 ustawy, składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 proc. podstawy wymiaru składki, z zastrzeżeniem art. 79a, art. 80, art. 82 i art. 242. W konsekwencji oznacza to, że w 2022 r. minimalna wysokość składki na ubezpieczeni zdrowotne wynosi 270,90 zł (3010 zł x 9 proc.).