Wzrośnie wysokość jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i rolniczej choroby zawodowej – wynika z projektu rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który trafił właśnie do konsultacji.

Obecnie wysokość jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi 809 zł i nie była ona podwyższana od 2018 r. W tym czasie jednorazowe odszkodowanie z analogicznego tytułu wypłacane przez ZUS wzrosło do 1033 zł. Za sprawą nowego rozporządzenia ta kwota wzrośnie. Jak bardzo? Wszystko wskazuje na to, że wyniesie ono 1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.
Zgodnie z projektowanymi przepisami podwyższone zostaną też kwoty zasiłku chorobowego za każdy dzień niezdolności do pracy. Projektodawcy wskazują, że nie były zmieniane od 2009 r. Obecnie zasiłek wynosi 10 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej 30 dni. Po wejściu w życie nowych regulacji stawka wzrośnie do 20 zł.
Zmieniane regulacje zakładają również podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, jeżeli została spowodowana przez COVID-19. Będzie ona wynosić 30 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie nie dłużej niż 14 dni (obecnie 15 zł).
Ile to będzie kosztować budżet państwa? Projektodawcy zapewniają, że zmiana rozporządzenia nie będzie miała wpływu na wydatki sektora finansów publicznych. Przypominają, że jednorazowe odszkodowanie oraz zasiłek chorobowy są świadczeniami przysługującymi z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego, które są finansowane przede wszystkim ze składek ubezpieczonych do Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Nie korzysta on z dotacji budżetowej, dlatego proponowane zmiany będą oznaczać wzrost miesięcznej składki na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kw. 2022 r. do wysokości 60 zł (obecnie obowiązująca składka wynosi 42 zł).
Projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie przepisu przejściowego, zgodnie z którym do spraw objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zastosowanie znajdą przepisy w nowym brzmieniu.
Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, ale z mocą od 1 stycznia 2022 r.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji