Dziś w Sejmie ma odbyć się pierwsze czytanie projektu ustawy o dodatku osłonowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (rząd przyjął go w trybie obiegowym, bez konsultacji zewnętrznych). Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przewiduje on wprowadzenie w przyszłym roku jednorazowego świadczenia, które ma łagodzić skutki rosnących cen energii elektrycznej oraz żywności. Dodatek będzie uzależniony od kryterium dochodowego, które dla osoby samotnej będzie wynosić 2100 zł, a dla rodzin 1500 zł w przeliczeniu na jednego jej członka. Jednocześnie będzie tu obowiązywać zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że osobom, których dochody są trochę wyższe niż wspomniane progi, dodatek będzie przyznany w wysokości różnicy między kwotą świadczenia a kwotą, o jaką kryterium zostało przekroczone. Przy czym tak ustalony dodatek nie może być niższy niż 20 zł. Natomiast jego wysokość będzie zróżnicowana w zależności od liczby członków rodziny i będzie wynosił 400 zł dla osoby samotnej, 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z dwóch do trzech osób, 850 zł – gdy liczy od czterech do pięciu osób oraz 1150 zł – gdy jest ich więcej niż sześć.
Projekt zakłada, że dochód liczony do kryterium będzie stanowił ten, który jest wymieniony w art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.). Do jego ustalenia będą miały zaś zastosowanie przepisy ustawy – Prawo o ochronie środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973), które regulują sposób wyliczania dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodzie w programie „Czyste powietrze”. One z kolei zawierają odesłanie do enumeratywnie wymienionych przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.