Taką zmianę zawiera projekt nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej przepisy regulują działalność centrów oraz klubów integracji społecznej (KIS), które zapewniają wsparcie osobom zagrożonym wykluczeniem, w tym długotrwale bezrobotnym, niepełnosprawnym, uzależnionym oraz opuszczającym zakłady karne. Poza wspomnianym wydłużeniem podstawowego, wynoszącego 12 miesięcy okresu uczestnictwa w zajęciach w CIS o kolejne 12 miesięcy (obecnie nie więcej niż o sześć), w projekcie znalazły się też inne korzystne dla osób korzystających z ich usług zmiany. Wśród nich jest podniesienie wysokości przysługującego im świadczenia integracyjnego.
Teraz wynosi 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych, a po wejściu w życie nowelizacji będzie to 120 proc. Uczestnicy zajęć będą też mieli prawo do 12, a nie tak jak teraz sześciu dni nieobecności – z zachowaniem pełnej kwoty świadczenia oraz wydłużonej z 14 do 21 liczby dni absencji w pracy z powodu choroby, gdy wspomniana pomoc finansowa jest wypłacana w pomniejszonej kwocie. Dodatkowo uelastyczniony został czas pobytu w CIS. Dotychczasowe przepisy mówią, że wynosi on przynajmniej sześć godzin dziennie, nowe będą zaś jedynie wskazywać, że tygodniowy czas przebywania w centrum będzie wynosił minimum 30 godzin.