Taką zmianę zawiera projekt nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej przepisy regulują działalność centrów oraz klubów integracji społecznej (KIS), które zapewniają wsparcie osobom zagrożonym wykluczeniem, w tym długotrwale bezrobotnym, niepełnosprawnym, uzależnionym oraz opuszczającym zakłady karne. Poza wspomnianym wydłużeniem podstawowego, wynoszącego 12 miesięcy okresu uczestnictwa w zajęciach w CIS o kolejne 12 miesięcy (obecnie nie więcej niż o sześć), w projekcie znalazły się też inne korzystne dla osób korzystających z ich usług zmiany. Wśród nich jest podniesienie wysokości przysługującego im świadczenia integracyjnego.
Teraz wynosi 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych, a po wejściu w życie nowelizacji będzie to 120 proc. Uczestnicy zajęć będą też mieli prawo do 12, a nie tak jak teraz sześciu dni nieobecności – z zachowaniem pełnej kwoty świadczenia oraz wydłużonej z 14 do 21 liczby dni absencji w pracy z powodu choroby, gdy wspomniana pomoc finansowa jest wypłacana w pomniejszonej kwocie. Dodatkowo uelastyczniony został czas pobytu w CIS. Dotychczasowe przepisy mówią, że wynosi on przynajmniej sześć godzin dziennie, nowe będą zaś jedynie wskazywać, że tygodniowy czas przebywania w centrum będzie wynosił minimum 30 godzin.
Projekt zakłada też wiele zmian, które mają ułatwić funkcjonowanie CIS. Należy do nich m.in. przyznanie kierownikowi centrum prawa do kwalifikacji do dalszego uczestnictwa danej osoby w zajęciach (teraz jest to zadaniem ośrodka pomocy społecznej). Wreszcie w sytuacji, gdy uczestnik zajęć w CIS lub KIS zostanie skierowany przez powiatowy urząd pracy do pracodawcy w ramach zatrudnienia wspomaganego, to okres, w którym zakład pracy będzie zobowiązany do utrzymania go w zatrudnieniu, będzie wynosił nie 12, a sześć miesięcy. W tym czasie pośredniak będzie refundował część wypłacanego mu wynagrodzenia – do wysokości 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przyjęty przez rząd