Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 września 2021 r., sygn. C-285/20. W rozstrzyganej sprawie ubiegający się o zasiłek dla bezrobotnych w Holandii wcześniej mieszkał i pracował w Niemczech. Zachorował i zaczął pobierać zasiłek chorobowy. Pobierał to świadczenie przez kilka miesięcy, w tym czasie umowa o pracę uległa rozwiązaniu, a pracownik przeprowadził się do Holandii. Po kilku miesiącach wypłacania zasiłku chorobowego strona niemiecka uznała jednak, że pracownik odzyskał zdolność do pracy, dlatego zaprzestała wypłat. Pracownik, wówczas już bezrobotny, wystąpił więc do holenderskich organów o wypłatę zasiłku dla bezrobotnych. Otrzymał jednak decyzję odmowną z uzasadnieniem, że właściwe do wypłaty zasiłku dla bezrobotnych są organy niemieckie, bo to Niemcy są ostatnim krajem, w którym zainteresowany wykonywał pracę.
Holandia czy Niemcy