Kobieta w ciąży lub samotna matka będzie mogła przedłużyć swój pobyt w placówce maksymalnie o sześć miesięcy, a nie o dwa miesiące, jak pierwotnie proponowano w nowych przepisach.

Tak wynika z nowej wersji projektu rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi oraz kobiet w ciąży. W tej, która została skierowana do konsultacji, znajdował się przepis mówiący, że maksymalny okres pobytu w placówce wynosi 12 miesięcy, ale w uzasadnionych okolicznościach może być przedłużony. Taka regulacja wzbudziła wiele wątpliwości. W kierowanych do projektu uwagach wskazywano, że to zbyt krótko, bo matka z małymi dziećmi lub kobieta, która w trakcie pobytu w domu urodziła dziecko, potrzebują więcej czasu na usamodzielnienie, np. na znalezienie mieszkania. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) postanowiło uwzględnić te zastrzeżenia i wydłużony okres pobytu będzie wynosił maksymalnie pół roku.
Resort zdecydował się też zmodyfikować brzmienie innej kontrowersyjnej regulacji. Chodzi o przepis, który zakładał, że w przypadku gdy dziecko w trakcie pobytu w domu skończy 18 lat, będzie mogło w nim dalej mieszkać z matką lub ojcem i małoletnim rodzeństwem tylko przez sześć tygodni po osiągnięciu pełnoletniości. Zgłaszający uwagi do tego rozwiązania (m.in. Związek Powiatów Polskich, Ministerstwo Sprawiedliwości) argumentowali, że w takim wypadku trzeba brać pod uwagę trudną sytuację rodzinną, która doprowadziła do tego, że matka i jej dzieci musiały szukać schronienia. Dlatego nawet wtedy, gdy jedno z nich stanie się dorosłe, powinno mieć możliwość dalszego mieszkania w placówce, choć po spełnieniu pewnych warunków (np. gdy wychowanek pieczy zastępczej po 18. urodzinach nadal się uczy) – przekonywali.
Ostatecznie MRiPS postanowiło wprowadzić podobne rozwiązanie i zgodnie z nowym brzmieniem przepisów projektu dorosłe dziecko pozostanie w placówce, jeśli będzie uczyć się w szkole lub w szkole wyższej albo ma orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Kolejna zmiana wobec wysłanego do uzgodnień projektu rozporządzenia dotyczy okresu, w jakim funkcjonujące domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży będą miały czas na dostosowanie się do wyznaczonych jego przepisami standardów lokalowo-sanitarnych. Pierwotnie przepisy przejściowe zakładały, że samorządy oraz organizacje pozarządowe prowadzące takie placówki będą miały czas na ich dostosowanie do wymogów bytowych przez 12 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia, a więc do 31 grudnia 2022 r. Tutaj również pojawiły się głosy, że jest to zbyt krótki czas, zwłaszcza gdy potrzebny będzie remont pomieszczeń lub całego budynku lub trzeba będzie pozyskać pieniądze na ten cel. Dlatego MRiPS zdecydowało, że okres na osiągnięcie standardów będzie wynosił 24 miesiące. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia po konsultacjach