Umożliwienie funkcjonariuszom Policji, SG, SOP i PSP - przyjętym do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r., a przed 1 października 2003 r. i posiadającym co najmniej 25 lat służby - uwzględnienia w wysłudze emerytalnej tzw. okresów pracy cywilnej zakłada projekt opublikowany przez MSWiA.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, Straży Marszałkowskiej, SOP, PSP, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

Celem projektu noweli opublikowanego w środę na stronie Rządowego Centrum Legislacji jest umożliwienie funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, SOP i PSP - przyjętym do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r., a przed 1 października 2003 r. i posiadającym co najmniej 25 lat służby - uwzględnienia w wysłudze emerytalnej tzw. okresów pracy cywilnej.

W uzasadnieniu do projektu zaznaczono, że proponowane przepisy stanowią realizację porozumienia z 8 listopada 2018 r. pomiędzy szefem MSWiA a stroną społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy formacji podległych MSWiA.

Jak z kolei informowało w maju MSWiA, podczas spotkania ze związkowcami uzgodniono, że ta grupa funkcjonariuszy - w momencie podejmowania decyzji o przejściu na emeryturę - będzie miała do wyboru dwie możliwości. Pierwszą z nich jest doliczenie przez tych funkcjonariuszy do emerytury mundurowej pracy cywilnej i tym samym pobieranie tylko emerytury mundurowej. Drugą możliwością jest niedoliczanie do emerytury mundurowej pracy cywilnej i zachowanie prawa do dwóch emerytur, tj. emerytury mundurowej i emerytury z ZUS - za pracę cywilną, po spełnieniu warunków wieku 60/65 lat.

W uzasadnieniu zaznaczono, że sposób ustalania wysokości emerytury policyjnej funkcjonariuszom przyjętym do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r. reguluje obecnie art. 15a tzw. ustawy zaopatrzeniowej. Zgodnie z treścią tego artykułu emerytura dla takiego funkcjonariusza, obliczana jest wyłącznie za okresy służby - oraz okresy równorzędne ze służbą - i wynosi 40 proc. podstawy jej wymiaru za 15 lat służby oraz wzrasta o 2,6 proc. podstawy wymiaru za każdy dalszy rok służby.

Podkreślono również, że wysokość emerytury policyjnej obliczonej na powyższych zasadach może ulec podwyższeniu o 2 proc., 1 proc., lub 0,5 proc. podstawy wymiaru za służbę pełnioną w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, a także o 15 proc. podstawy wymiaru, jeśli emeryt posiada orzeczenie o inwalidztwie pozostającym w związku ze służbą.

"Kwota emerytury policyjnej bez uwzględnienia dodatków, zasiłków i innych świadczeń pieniężnych, nie może przekroczyć 75 proc. podstawy wymiaru emerytury (tj. uposażenia należnego funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku). Natomiast w przypadku zwiększenia emerytury policyjnej z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą kwota emerytury nie może przekroczyć 80 proc. podstawy wymiaru emerytury. Zasady dotyczące maksymalnej wysokości procentowej podstawy wymiaru emerytury dotyczą zarówno funkcjonariuszy przyjętych do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., jak i tych przyjętych do służby po raz pierwszy przed dniem 2 stycznia 1999 r." - wskazano w uzasadnieniu.

Dodano ponadto, że funkcjonariuszom przyjętym do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r., przy obliczaniu wysokości emerytury, obecnie nie są uwzględniane posiadane przed wstąpieniem do służby okresy składkowe i nieskładkowe, a także przypadające po zwolnieniu ze służby okresy opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub okres nieopłacania składek z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia.

Jak zaznaczono, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za tzw. okresy pracy cywilnej, taki funkcjonariusz będzie mógł, po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego i spełnieniu odpowiednich warunków, otrzymać emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W uzasadnieniu wskazano, że reforma systemu emerytalnego z 1998 r. miała na celu stopniowe wygaszanie m.in. uprawnień do policyjnej i wojskowej emerytury, przewidując ustalanie i wypłatę świadczeń emerytalnych i rentowych dla funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych przyjętych do służby po 1 stycznia 1999 r. w ramach powszechnego systemu emerytalnego. Jednak - jak zaznaczono - z dniem 1 października 2003 r. funkcjonariusze i żołnierze zawodowi zostali przywróceni do systemu zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych.

"Przyjęto zasadę, iż dla funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po dniu 1 stycznia 1999 r., za okresy służby i okresy równorzędne ze służbą będzie przysługiwała emerytura policyjna lub wojskowa, zaś za okresy pracy będzie przysługiwała emerytura powszechna (pod warunkiem odpowiedniej ilości tych okresów i po osiągnięciu wieku emerytalnego), przy czym obydwie emerytury będą wypłacane łącznie (oraz dodatkowo ewentualna emerytura z OFE)" - napisano.

W opublikowanym przez MSWiA projekcie nowelizacji ustawy zaproponowano dodanie art. 15aa do ustawy zaopatrzeniowej oraz wprowadzenie zmian dostosowujących wynikających z dodania tego przepisu.

Zmiana ma umożliwić funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, SOP i PSP, którzy zostali przyjęci do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., a przed dniem 1 października 2003 r. oraz którzy w dniu zwolnienia ze służby posiadają co najmniej 25 lat służby i okresów z nią równorzędnych - tj. okresy służby w Urzędzie Ochrony Państwa, Biurze Ochrony Rządu i służby wojskowej - uwzględnienie w wysłudze emerytalnej poprzedzających służbę okresów składkowych i okresów opłacania składek, czyli tzw. okresów pracy cywilnej.

"Okresy przypadające po służbie będą mogły być doliczone na wniosek do wysługi emerytalnej, jeżeli emerytura będzie wynosić mniej niż 75 proc. podstawy jej wymiaru. Za każdy rok tzw. okresów pracy cywilnej, doliczanych do wysługi emerytalnej przyjęto jednakowy wskaźnik zwiększenia podstawy wymiaru emerytury, tj. 1,3 proc." - napisano.

Dodano, że wprowadzone zostaną również przepisy dotyczące zasad ponownego ustalenia wysokości emerytury oraz przekazywania środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym. Projektowany art. 15ab daje funkcjonariuszom, o których mowa w art. 15aa, prawo wyboru dotychczasowych zasad wyliczania emerytury, czyli niedoliczanie do emerytury policyjnej okresów pracy cywilnej i zachowanie prawa do dwóch emerytur - policyjnej i emerytury z ZUS.

Jak zaznaczono, wprowadzenie możliwości doliczania do wysługi emerytalnej tzw. okresów pracy cywilnej będzie się wiązało z brakiem możliwości pobierania dwóch emerytur, tj. policyjnej i powszechnej.

Przepis przejściowy projektowanej ustawy umożliwia byłym funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, SOP i PSP, których emerytury zostały ustalone na zasadach określonych w art. 15a ustawy zaopatrzeniowej, a którzy spełnią warunek co najmniej 25 lat służby, i którzy nie mają ustalonego prawa do emerytury na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ponowne ustalenie wysokości emerytury policyjnej z uwzględnieniem tzw. okresów pracy cywilnej. Jak zaznaczono, wniosek w tym zakresie należy złożyć w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy.

"Do postępowań wszczętych i nie zakończonych dotyczących ustalenia prawa do emerytury policyjnej, prowadzonych na podstawie art. 15a ustawy zaopatrzeniowej, stosowane będą przepisy w brzmieniu nadanym projektowaną ustawą" - napisano.

Pod koniec maja w resorcie spraw wewnętrznych i administracji odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych służb mundurowych podległych MSWiA z wiceministrem tego resortu Maciejem Wąsikiem. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o propozycji związkowców odnośnie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.

Chodzi o zasady doliczania pracy cywilnej do emerytury dla funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r. Związkowcy chcą, aby dla funkcjonariuszy przyjętych w tym okresie zasady były takie same, jak dla funkcjonariuszy przyjętych przed 1 stycznia 1999 roku.

"Ostatnie spotkanie spowodowało to, że sprawa ta zostanie wyciągnięta z zamrażarki KPRM i zostanie skierowana na drogę legislacji. Pewnie trafi do sejmowych komisji, pewnie jeszcze raz zapytają o opinię związków zawodowych. Wszystko to, czego niestety nie udało się załatwić na drodze negocjacji z MSWiA wróci jeszcze raz do ponownego opiniowania" - powiedział wtedy PAP szef NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.

Dodał, że związki ponownie będą przekonywać komisje parlamentarne i właściwych ministrów - spraw wewnętrznych i administracji oraz sprawiedliwości - że zmiany, które proponują "są jedynymi uczciwymi zmianami wobec osób, które w przeszłości zgromadziły pieniądze na swoich zusowskich kontach".