Nowe wzory druków zostały umieszczone na stronie BIP resortu, a są one efektem zmiany wprowadzonej na mocy ustawy z 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (Dz.U. poz. 1162). Jedna z nich dotyczy wykazywania osiągniętych przez członków rodziny dochodów, które są opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową. Do tej pory było tak, że w przypadku ich uzyskiwania rodzic musiał zaznaczyć we wniosku odpowiednią rubrykę oraz dodatkowo dołączyć do niego zaświadczenie z urzędu skarbowego. Wspomniana ustawa zakłada natomiast, że teraz wysokość takiego dochodu będzie ustalana przez gminę drogą elektroniczną za pośrednictwem Emp@tii, tak jak robi to od kilku lat z dochodami, od których był odprowadzony podatek dochodowy od osób fizycznych. W efekcie we wzorze wniosku o zasiłek na dziecko zniknęło miejsce, w którym na pytanie o osiąganie dochodu opodatkowanego ryczałtowo trzeba było wpisać „tak” lub „nie”.
Na skutek zmiany przepisów gminy będą w analogiczny sposób ustalać informacje o wysokości dochodu osób poniżej 26. roku życia, który jest w ogóle zwolniony z podatku, oraz o kwocie niewykorzystanej ulgi podatkowej na dziecko, którą zwrócił im fiskus. Dotychczas, gdy członek rodziny uzyskał któryś z tych dwóch dochodów, musiał wpisać go do treści oświadczenia o dochodach niepodlegających opodatkowaniu, które było dołączane do wniosku. Nowy wzór tego oświadczenia, w którym wymieniony jest katalog dochodów, jakie powinny być w nim wykazane, nie zawiera już tych dwóch pozycji.