Tak wynika z komunikatu resortu skierowanego do gmin. Chodzi tutaj o wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (FA) oraz świadczeń rodzinnych na nowe okresy ich wypłaty, które zaczną się odpowiednio 1 października i 1 listopada br. Od kilku lat ich wzory nie są już określane rozporządzeniem, tylko umieszczane na stronie MRiPS do wykorzystania przez gminy. Obecnie funkcjonujące formularze wymagają modyfikacji z uwagi na toczące się prace nad ustawą z 20 maja 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny.
Przewiduje ona zmiany obejmujące m.in. doprecyzowanie listy dochodów nieopodatkowanych, które są wliczane do kryterium dochodowego w świadczeniach rodzinnych i FA, oraz rozszerzenie katalogu dochodów, których wysokość gmina będzie ustalała samodzielnie, co zwolni rodzica z obowiązku składania dodatkowych dokumentów do wniosku. Te modyfikacje muszą być uwzględnione w treści formularzy oraz w objaśnieniach i pouczeniach dotyczących ich wypełniania.