Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, potocznie zwane trzynastą emeryturą lub po prostu trzynastką, to świadczenie, które w założeniu miało poprawić sytuację materialną tej grupy osób. Trzynastka przysługuje w wysokości najniższej emerytury, jaka obowiązuje od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie. Obecnie najniższa emerytura, a co za tym idzie także trzynastka, wynosi obecnie 1250,88 zł. Wypłata trzynastki następuje wraz z wypłatą emerytury lub renty w kwietniu, zaś przypadku świadczenia przedemerytalnego i zasiłku przedemerytalnego – w maju. Powyższa kwota jest oczywiście kwotą brutto. To zaś oznacza, że beneficjent świadczenia otrzyma kwotę pomniejszoną o podatek dochodowy oraz o składkę zdrowotną, czyli:
Kwota netto wyniesie zatem 1022,59 zł. Przy czym ZUS podaje, że kwota netto wyniesie 1022,30 zł, co wynika z zaokrągleń (przede wszystkim z zaokrąglenia podatku do pełnej kwoty). Uwzględniając jednak, że trzynastka ma być wypłacona wraz z innym świadczeniem, a zaokrąglenie możne być dokonane tylko raz, mogą wystąpić groszowe różnice na kwocie netto. Tymczasem w wypowiedziach niektórych osób i informacjach dostępnych w sieci pojawia się stwierdzenie, że trzynastka netto wyniesie 1066,30 zł. Skąd ten błąd? Zawyżona kwota wzięła się z powodu uwzględnienia kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 43,76 zł, którą potocznie nazywa się ulgą. Odliczenie takiej kwoty od podatku dałoby kwotę netto w wysokości 1066,35 zł, co w mogło zostać zaokrąglone do 1066,30 zł. Trzeba jednak pamiętać, że ta ulga zostanie „skonsumowana” przy opodatkowaniu zwykłego świadczenia (emerytury lub renty) i nie będzie mogła być drugi raz naliczona w przypadku dodatkowego świadczenia.