Jak co roku w marcu ulegają waloryzacji świadczenia długoterminowe: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny oraz renty socjalne. W tym roku na mocy ustawy z 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 353; dalej: ustawa nowelizacyjna) ZUS stosuje waloryzację procentową. Waloryzacja procentowa polega na pomnożeniu świadczenia, które przysługuje 28 lutego 2021 r., przez tegoroczny wskaźnik, tj. 104,24 proc. O ten wskaźnik wzrastają również minimalne świadczenia, mimo że w art. 1 ustawy nowelizacyjnej przewidziano inną kwotę. Jednak w art. 7 ustawa nowelizacyjna, uchwalana, gdy wskaźnik waloryzacyjny nie był jeszcze znany, przewiduje, że gdyby wskaźnik okazał się wyższy niż 104,16 proc., kwotę świadczenia oblicza się inaczej. Wskaźnik waloryzacji okazał się być wyższy niż 104,16 proc., dlatego kwoty najniższych świadczeń są inne niż określone w art. 1 ustawy nowelizacyjnej.
104,24 proc. tyle wynosi wskaźnik waloryzacji w 2021 r.