Jeśli jesteś osobą pobierającą rentę, masz prawo pracować nie tylko w systemie pracy chronionej. Możesz zatrudnić się w każdy miejscu.

Renta a dodatkowe dochody

Podejmując zatrudnienie jednocześnie pobierające rentę, należy mieć na uwadze, że dodatkowe dochody mogą spowodować ograniczenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia. Ile zatem można zarobić, aby nie stracić prawa do renty? Limity określane są przez tzw. kwoty graniczne, które publikowane są co kwartał.

Reklama

Jeśli chodzi o okres od 1 marca 2021 r. do 31 maja 2021 r. wynoszą one:

  • 3.820,60 zł – 70 proc. kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
  • 7.095,40 zł – 130 proc. kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

Renta a przekroczenie kwot granicznych

Rozróżnienie kwot granicznych na 70 proc. oraz 130 proc. jest niezwykle istotne dla pracującego rencisty. Jeśli bowiem osiągnie on przychód w kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia nie większą jednak niż: 24 proc. kwoty bazowej (obowiązującej przy ostatniej waloryzacji) dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 18 proc. kwoty bazowej dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Co dzieje się natomiast w przypadku przekroczenia 130 proc. miesięcznego wynagrodzenia? Takim przypadku prawo do renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy ulega zawieszeniu.

Renat a przychód. Co się do niego wlicza?

Przychód w przypadku zawieszenia lub ograniczenia renty rozumiany bardzo szeroko. Oznacza to, że przychodem będą nie tylko środki finansowe stanowiące wynagrodzenie za prace, ale także np. pobierane zasiłki.

Z kolei do przychodów zmniejszających lub zawieszających rentę, nie wlicza się tych środków, które nie stanowią podstawy do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne:

  • na prawo do zawieszenia świadczeń nie mają zatem wpływu przychody osiągane z tytułu samoistnej umowy o dzieło, umowy-zlecenia, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące umowy-zlecenia, zawartej z uczniem lub studentem w wieku do ukończenia 26. roku życia.
  • na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń nie ma wpływu również wykonywanie zatrudnienia na podstawie umowy o dzieło. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku przychodów osiąganych z honorariów z tytułu działalności twórczej i artystycznej.
  • na zawieszenie świadczeń nie mają również wpływu przychody uzyskiwane przez świadczeniobiorcę, który czerpie zyski z wynajmu lub dzierżawy nieruchomości (lokalu). Jeśli natomiast zyski z wynajmu lub dzierżawy stanowią przedmiot działalności gospodarczej, powyższa zasada nie obowiązuje.
Nie ulegają zmniejszeniu ani zawieszeniu świadczenia pobierane przez kobiety, które ukończyły 60 lat oraz mężczyzn, którzy ukończyli 65 lat