Prowadzę działalność gospodarczą, chciałabym skorzystać z ulgi w składkach – małego ZUS plus. Rozpoczęłam prowadzenie działalności gospodarczej po pięciomiesięcznej przerwie od początku stycznia 2021 r. Do kiedy mam zgłosić się do ZUS?
Termin ten wskazano w art. 18c ust. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z nim ubezpieczony przekazuje informację o zastosowanych formach opodatkowania obowiązujących tego ubezpieczonego w poprzednim roku kalendarzowym, rocznym przychodzie z pozarolniczej działalności gospodarczej i rocznym dochodzie z tej działalności uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, w tym o przychodzie i dochodzie uzyskanych w okresie obowiązywania danej formy opodatkowania, oraz o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ustalonej na dany rok kalendarzowy w: