Emeryci i renciści obowiązkowo opłacający składki na ubezpieczenie chorobowe nie mają prawa do zasiłku chorobowego, jeśli stracą zatrudnienie. Nie mogą być traktowani tak samo jak pracownicy, mają bowiem prawo do renty lub emerytury.
Wczoraj Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 159) jest zgodny z ustawą zasadniczą. TK zajął się problemem prawa do zasiłku chorobowego przez emerytów i rencistów pracujących na podstawie umowy o pracę, którzy finansują składki na ubezpieczenie chorobowe. Podstawą do analizy zaskarżonych przepisów były trzy pytania prawne zadane przez sądy rejonowe w Gliwicach i Płocku.
Wątpliwości dotyczące konstytucyjności przepisów pojawiły się w czasie rozpatrywania sporów między ZUS a byłymi pracownikami. Osoby te domagały się wypłaty świadczenia za okres choroby, który przypadał po ustaniu tytułu ubezpieczenia społecznego. ZUS odmawiał przyznania takiego zasiłku, twierdząc, że prawo do niego mają wyłącznie podlegający ubezpieczeniu. Natomiast osoba, która przebywa na zwolnieniu lekarskim, gdy ma już ustalone prawo do renty lub emerytury, nie może domagać się wypłaty. W takim przypadku nie ma znaczenia, czy emerytura lub renta była faktycznie wypłacana, czy też została zawieszona.
Przedstawiciel skarżących zwrócił uwagę , że zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia otrzymują pracownicy, którzy stracili zatrudnienie. Osoby te mogą przebywać na zwolnieniu przez 182 dni oraz dodatkowo przez 12 miesięcy pobierać świadczenie rehabilitacyjne. Prawo do takiej wypłaty przysługuje, jeśli niezdolność powstała w czasie trwania ubezpieczenia lub także po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego pod warunkiem, że niezdolność do pracy była długotrwała (co najmniej 30 dni) i powstała w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia.
Trybunał nie zgodził się z taką argumentacją, uznając, że możliwość otrzymania zasiłku przez pracownika po zakończeniu ubezpieczenia ma charakter wyjątkowy. W ocenie TK ubezpieczenie chorobowe ma chronić zatrudnionego przed utratą źródła utrzymania. W przypadku osób mających ustalone prawo do renty lub emerytury nie można mówić o braku źródła utrzymania, bowiem osoby te co miesiąc otrzymują pieniądze z ZUS. – Przepis nie narusza więc prawa do zabezpieczenia społecznego, bowiem emeryt lub rencista nie opłaca składek, więc nie jest ubezpieczony – tłumaczyła Maria Gintowt-Jankowicz, sędzia sprawozdawca.
Tym samym osoby pobierające renty i emerytury nie będą mogły się domagać od ZUS wypłaty chorobowego po zakończeniu zatrudnienia na podstawie umów o pracę.
ORZECZNICTWO
Wyrok TK z 17 czerwca 2014 r., sygn. akt P 6/12.