Trybunał Konstytucyjny uznał 27 maja, że par. 4 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 4 maja 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej w zakresie, w jakim nakłada na funkcjonariuszy konieczność wykazania okresów służby w warunkach "bezpośrednio” zagrażających życiu lub zdrowiu z art. 15 ust. 6 w związku z art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, jest niezgodny z konstytucją.

W myśli wyroku Trybunału ustawodawca przekroczył normy ustawowe zawężając możliwość podwyższenia emerytury tylko do sytuacji, kiedy mundurowy mógł udowodnić, że jego życie było bezpośrednio zagrożone w czasie służby.

TK zbadał sprawę na wniosek rzecznika praw obywatelskich, do którego wpływały skargi od funkcjonariuszy Policji. Dotyczyły one wydawania zaświadczeń potwierdzających pełnienie służby w warunkach uzasadniających podwyższenie podstawy wymiaru emerytury policyjnej. Okazuje się, że uprawnione organy albo w ogóle odmawiają wydania zaświadczenia o pełnieniu służby w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu, albo wydają je w niepełnym zakresie. Rzecznik praw obywatelskich powoływał się też na kontrole przestrzegania praw i wolności obywatelskich w jednostkach Policji, w trakcie których funkcjonariusze podnosili problem należytego dokumentowania służby w warunkach bezpośrednio zagrażających życiu lub zdrowiu (tego rodzaju zdarzenia odnotowywane są w ich notatnikach służbowych, które po upływie pięciu lat są niszczone). Ustalając po latach wymiar świadczenia emerytalnego organ nie jest więc w stanie w należyty sposób udokumentować, czy funkcjonariusz wykonywał obowiązki w warunkach określonych w prawie.

Przepis po wykreśleniu słowa "bezpośrednio" nadal będzie obowiązywać.

Sygn. akt U 12/13 wyrok z 27 maja 2014 r.