Osoby mające prawo do wypłaty zawieszonego świadczenia powinny w składanym do ubezpieczyciela wniosku wskazać, że ubiegają się jednocześnie o uregulowanie zaległych odsetek.

Czy emeryt otrzyma wypłatę w Niemczech

Emeryt pobierający świadczenie z ZUS pracuje nadal w Niemczech. Poczynając od 1 października 2011 r., zakład wstrzymał wypłatę świadczenia, uprawniony do niego nie zwolnił się bowiem u niemieckiego pracodawcy na jeden dzień. Czy teraz ma prawo ubiegać się o wypłatę zaległego świadczenia wraz z odsetkami?
Poczynając od 19 lutego, osoby uprawnione mają prawo ubiegać się o wypłatę zaległego świadczenia wraz z odsetkami. ZUS takie świadczenie wypłaci wyłącznie na wniosek osoby uprawnionej. Aby został on przyjęty i był podstawą wypłaty zaległości, konieczne jest podanie w nim: imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania emeryta, a także numeru emerytury. Należy w nim napisać, że wniosek dotyczy wypłaty emerytury zawieszonej w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. wraz z odsetkami. Niezbędne jest także wskazanie nazwy i adresu oddziału ZUS. Najprościej go można odnaleźć na decyzji ZUS, z której ubezpieczony dowiedział się o zawieszeniu wypłaty emerytury. Dodatkowo osoby, które pobierają wcześniejsze emerytury, muszą dostarczyć od niemieckiego pracodawcy zaświadczenie potwierdzające wysokość zarobków osiąganych z tytułu zatrudnienia. Wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury osoba zamieszkała w takim państwie może złożyć bezpośrednio do jednostki ZUS, która wypłacała zawieszone świadczenie, lub za pośrednictwem zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, która przekaże wniosek do właściwej jednostki ZUS.
Podstawa prawna
Art. 7 ust. 1 ustawy z 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 169).

Czy ZUS wypłaci od ręki zaległości

Emerytka pracująca wciąż zawodowo, w 2009 r. wzięła kredyt w banku. W październiku 2011 r. ZUS na podstawie już niekonstytucyjnych przepisów zawiesił wypłacanie jej emerytury. Zainteresowana musiała pożyczać pieniądze od rodziny, żeby terminowo spłacić kredyt. Czy ZUS natychmiast wypłaci zaległą kwotę z odsetkami?
ZUS po otrzymaniu wniosku ustali wysokość zawieszonych świadczeń podlegających wypłacie. Ma na to 60 dni od momentu wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Kwota do wypłaty będzie podlegać waloryzacji. Odsetki były naliczane wyłącznie do dnia wejścia ustawy w życie, czyli 19 lutego 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 7 ust. 4 ustawy z 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 169).

Czy wcześniejsi emeryci otrzymają zaległości

Nauczycielka nabyła prawo do wcześniejszej emerytury w 2009 r. ZUS wypłacał świadczenie do 30 września 2011 r. Po tym terminie wypłata została wstrzymana, zainteresowana nie dostarczyła bowiem do oddziału świadectwa pracy potwierdzającego rozwiązanie stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą. Czy teraz taka osoba otrzyma wstrzymane świadczenie?
Osoby, które pobierały wcześniejszą emeryturę przed 1 stycznia 2011 r., muszą dostarczyć do ZUS zaświadczenie o wysokości przychodów za 2011 i 2012 r. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy takie zaświadczenie nie zostało złożone wcześniej. Przed ustaleniem kwoty wypłaty emerytury ZUS dokona rozliczenia. Dotyczy to osób, które do 31 października 2011 r. nie ukończyły powszechnego wieku emerytalnego obowiązującego w tym czasie (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn).
Podstawa prawna
Art. 5 ustawy z 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 169).

Czy rodzina złoży wniosek po śmierci uprawnionego

Emerytowany urzędnik nie rozwiązał stosunku pracy 30 września 2011 r. Na tej podstawie ZUS wstrzymał mu wypłatę emerytury. Zainteresowany nie dożył jednak wejścia w życie ustawy umożliwiającej wypłatę zaległej emerytury. Czy teraz jego najbliżsi dziedziczący po nim majątek mają prawo do zaległej emerytury wraz z odsetkami?
Prawo do ustalenia i wypłaty zawieszonych emerytur w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. mają wyłącznie osoby, które złożyły wnioski w tej sprawie. Rodzina może więc dziedziczyć zawieszone świadczenia wyłącznie w sytuacji, kiedy osoba uprawniona za życia złożyła taki wniosek. Aby to jednak było możliwe, spadkobiercy powinni złożyć wniosek o wypłatę świadczenia wraz z odsetkami w ramach niezrealizowanych zobowiązań. Pismo takie musi zawierać dane dotyczące zmarłego uprawnionego (imię i nazwisko, numer świadczenia oraz wskazanie oddziału, który wypłacał emeryturę). Osobami uprawnionymi do zgłoszenia takiego wniosku są małżonek i dzieci, z którymi emeryt prowadził wspólne gospodarstwo domowe. W przypadku braku takich osób uprawnionymi są małżonkowie i dzieci, z którymi osoba ta nie pozostawała we wspólnym gospodarstwie domowym, a w dalszej kolejności inni członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej lub na których utrzymaniu pozostawał uprawniony. Osoby uprawnione do takiego świadczenia po zmarłym muszą złożyć wniosek do ZUS w ciągu 12 miesięcy od jego śmierci.
Podstawa prawna
Art. 7 i 10 ustawy z 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 169).

Czy zwolnieni mają prawo do wypłaty

Pracownica mająca prawo do emerytury, zatrudniona w prywatnej firmie, została zwolniona z pracy 30 września 2011 r. Miesiąc później dostała pracę w innym przedsiębiorstwie prowadzącym podobną działalność. Czy obecnie osoba ta ma prawo do wypłaty dodatkowej emerytury?
Prawo do otrzymania zaległych świadczeń mają wyłącznie osoby, którym ZUS zawiesił wypłatę emerytury na podstawie art. 28 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 257, poz. 1726). Na tej podstawie osoby, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., miały czas do końca września 2011 r. do określenia, czy nadal chcą pracować zawodowo, czy też wybierają emeryturę. Osoba, której pracodawca nie chciał już dalej zatrudniać, nie miała takiego dylematu, tym samym wykonała polecenie ustawodawcy, wybierając emeryturę. Nie ma więc podstaw do ubiegania się o wypłatę zaległych świadczeń.
Podstawa prawna
Art. 1 ustawy z 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 169).

Czy sprawę z sądu trzeba wycofać

Emeryt łączący pobieranie świadczenia z ZUS z aktywnością zawodową nie zgodził się z decyzją ZUS wstrzymującą mu wypłatę świadczenia. Odwołał się od negatywnej dla siebie decyzji organu rentowego. Czy aby skorzystać z rozwiązań ustawowych, należy wycofać sprawę z sądu?
Ustawa nie ma zastosowania wobec osób, których roszczenia z tytułu wypłaty zawieszonej emerytury zostały zaspokojone na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Jednak nie wszystkim to się udało. Najczęściej osoby zainteresowane są w trakcie postępowania sądowego. W przypadku spraw, w których ZUS złożył apelację, wystarczy wniosek osoby uprawnionej o wypłatę świadczenia na podstawie ustawy. W takiej sytuacji zakład wycofuje apelację. Wtedy wyrok sądu pierwszej instancji przyznającego zaległe świadczenie się uprawomocni. Kiedy emeryt dostanie informację o tym, powinien ponownie zgłosić się do ZUS z wnioskiem o odwieszenie postępowania o wypłatę na podstawie ustawy. Ponieważ zwrot zawieszonego świadczenia będzie mu przysługiwał na podstawie wyroku, to na podstawie ustawy ZUS wypłaci mu tylko odsetki od zaległości.
Wnioski o wypłatę zaległości powinny także złożyć osoby, których sprawy już się rozpoczęły w sądach pierwszej lub drugiej instancji. Zainteresowani powinni jak najszybciej wycofać sprawy z sądu, uzyskując zgodę ZUS na taki krok. W tym przypadku podstawą zgody ZUS na wycofanie sprawy będzie właśnie wniosek o wypłatę zaległości. Zgody zakładu nie potrzebują jedynie te osoby, w których sprawie nie odbyła się jeszcze pierwsza rozprawa. Po wycofaniu sprawy z sądu powinny one złożyć wniosek do ZUS o wypłatę zaległości z odsetkami.
Podstawa prawna
Art. 3 ustawy z 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 169).

Czy opóźnienie wniosku o wypłatę zwiększy odsetki

Emeryt pracujący w urzędzie nie zwolnił się z pracy, ze względu na procedurę naboru nie miał bowiem możliwości ponownego starania się o zatrudnienie po kilkudniowej przerwie. Teraz ma nadzieję, że dodatkowo zyska, jeśli później złoży wniosek do ZUS o wypłatę zaległości. Zakłada, że z tego tytułu otrzyma wyższe odsetki. Czy faktycznie tak będzie?
Ustawodawca w sposób jednoznaczny wskazał, że odsetki będą liczone w dwojaki sposób. W przypadku osób, które nie złożyły do sądu odwołania od decyzji ZUS o zawieszeniu prawa do emerytury, odsetki będą liczone tylko do dnia wejścia w życie ustawy (czyli do 19 lutego). Inaczej będzie w przypadku osób, którym wypłacono zawieszoną emeryturę na podstawie prawomocnego wyroku. W takiej sytuacji, jeśli sąd nie orzekł o odsetkach albo roszczenie o odsetki zostało oddalone, zainteresowani mogą złożyć wniosek o wypłatę odsetek od zasądzonej kwoty do dnia wypłaty – w przypadku gdy wypłata zawieszonej emerytury nastąpiła przed dniem wejścia ustawy w życie. Możliwe jest także otrzymanie odsetek liczonych do dnia wejścia ustawy w życie, ale takie rozwiązanie ma zastosowania, w przypadku gdy wypłata zawieszonej emerytury nastąpiła po dniu wejścia ustawy w życie.
Podstawa prawna
Art. 4 i 8 ustawy z 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 169).