Osoby pobierające rentę socjalną do końca lutego muszą poinformować ZUS o wysokości przychodu. Niezbędne jest zaświadczenie wystawione przez płatnika składek lub oświadczenie uprawnionego.
Państwo pomaga osobom, które stały się całkowicie niezdolne do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu jeszcze przed rozpoczęciem aktywności zawodowej. Tym, które straciły możliwość wykonywania obowiązków zawodowych przed ukończeniem 18. roku życia albo w trakcie nauki (przed ukończeniem 25. roku życia), przysługuje renta socjalna.
Wsparcie takie jest przyznawane w stałej wysokości. Wynosi ono 84 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (obecnie 698,17 zł).
Uprawnieni do takiego świadczenia mogą jednak dorabiać, choć podejmowanie zatrudnienia jest w tym przypadku ograniczone. Prawo do renty socjalnej zawiesza się, jeżeli przychody zainteresowanego przekraczają 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ostatni kwartał ogłoszonego przez prezesa GUS.
Oznacza to, że świadczenia nie traciła osoba, która w styczniu i lutym ubiegłego roku zarobiła do 2457,20 zł, od 1 marca 2013 r. do 31 maja 2013 r. – do 2583,30 zł, a w okresie od czerwca do końca sierpnia – 2618,10 zł. Za okres od września do listopada 2013 r. przychód miesięczny nie mógł być większy niż 2528,80 zł, a w grudniu – 2556,20 zł. W sumie w ciągu całego roku zainteresowane osoby nie mogły zarobić więcej niż 30 661,20 zł. Z tych przychodów muszą rozliczyć się do końca lutego. Powinni niezwłocznie powiadomić ZUS o osiąganiu przychodu powodującego zawieszenie (w formie pisemnej).
Uprawniony jest obowiązany do przedstawienia zaświadczenia od pracodawcy albo swojego oświadczenia określającego kwotę przychodu (jeśli jest płatnikiem).Te ostatnie są składane pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.
W przypadku rencistów socjalnych ZUS może wystąpić do urzędu skarbowego o przekazanie informacji o wysokości przychodów objętych podatkiem. Zakład ma prawo także sprawdzić osoby rozliczające się ryczałtem lub na zasadzie karty podatkowej. Celem kontroli jest weryfikacja oświadczenia złożonego przez osobę pobierającą rentę.