Emeryci mieszkający poza granicami kraju, którym ZUS zawiesił wypłatę świadczeń z powodu kontynuowania pracy, również mają prawo ubiegania się o zaległe należności.
Umożliwia to ustawa z 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r.
– Nie ulega wątpliwości, że zaległe świadczenia przysługują także ubezpieczonym przebywającym poza granicami kraju. W ich przypadku decyzje wydadzą i dokonają wypłaty oddziały ZUS przypisane do konkretnego kraju – zauważa KarolinaMiara, adwokat współpracująca z Kancelarią Kochański, Zięba i Partnerzy.
Możliwość taka wynika z art. 10 wspomnianej ustawy. Wnioski od osób zamieszkałych w Polsce będą natomiast przyjmować organy rentowe właściwe ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego.
Ci, którzy wciąż sądzą się z ZUS, mają jednak wątpliwości, na jakich zasadach uzyskają zwrot zaległych świadczeń. Zgodnie bowiem z art. 9 wspomnianej ustawy zakład będzie zawieszać postępowanie, w przypadku gdy emeryt przed dniem wejścia w życie przepisów złożył odwołanie do sądu od decyzji tego organu w przedmiocie wypłaty kwoty zawieszonej emerytury.
– Osoby będące w takiej sytuacji powinny wystąpić do sądu z wnioskiem o zawieszenie postępowania. Należy go złożyć po wejściu w życie ustawy, co nastąpi po upływie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Ustaw – wyjaśnia Karolina Miara.
Jednocześnie wskazuje, że ZUS ponownie zajmie się wnioskiem zainteresowanego, jeśli sąd wyda prawomocne orzeczenie kończące postępowanie w tej sprawie.
– Oznacza to, że w takim przypadku nie wystarczy poinformować ZUS o złożeniu wniosku w tej sprawie. Potrzebny jest dokument z sądu, który najlepiej samemu odebrać, bo w ten sposób można zyskać na czasie – radzi Karolina Miara.
Ustawodawca założył też, iż będzie możliwe ponowne ustalenie wysokości świadczenia na wniosek osoby zainteresowanej. Będzie mieć to zastosowanie do sytuacji, kiedy już po ustaleniu wysokości emerytury pojawiły się nowe okoliczności mające wpływ na wypłatę.
– Z takiej możliwości powinny skorzystać osoby, którym udało się odszukać wcześniej niedostarczone dokumenty potwierdzające wysokość zarobków mających wpływ na wysokość emerytury – dodaje Karolina Miara.