Wprowadzenie rocznych okresów rozliczeniowych nie pozbawi pracujących pod ziemią prawa do emerytury górniczej na korzystnych warunkach.
Obowiązujące od 23 sierpnia 2013 r. znowelizowane przepisy pozwalają na elastyczne rozliczanie czasu pracy. Zgodnie z nimi okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy.
Tymczasem ustawa o emeryturach i rentach z FUS (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440) stanowi, że przy ustalaniu prawa do emerytury górniczej okresy pracy wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze mogą być na wniosek pracownika rozliczane w okresach kwartalnych.
Poseł Stanisław Szwed z PiS zwrócił się do ministra pracy z interpelacją dotyczącą skutków niespójności ustawy określającej zasady nabywania emerytur górniczych z kodeksem pracy. Jego zdaniem istnieje ryzyko, że górnicy, którym zostanie przedłużony okres rozliczeniowy do 12 miesięcy, nie zachowają prawa do emerytury bez względu na wiek.
Z odpowiedzi na interpelację udzielonej przez Jacka Męcinę, wiceministra pracy i polityki społecznej, wynika, że wprowadzona w k.p. zmiana polegająca na możliwości wydłużenia okresu rozliczeniowego nie ma wpływu na sposób zaliczania okresów pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze.
Minister przypomniał, że k.p. posługuje się pojęciem wymiaru czasu pracy w dwóch znaczeniach. Po pierwsze jako wymiar etatu określony w umowie o pracę (np. 1/2), a po drugie jako maksymalna liczba godzin wykonywania obowiązków, które zatrudniony w ramach konkretnego wymiaru ma obowiązek przepracować w okresie rozliczeniowym (aby uzyskać wynagrodzenie).
To, że w poszczególnych miesiącach pracownik może świadczyć zadania w zróżnicowanym wymiarze, nie ma znaczenia dla uznania, czy pracuje na cały etat czy jego część, bo wymiar czasu pracy obliczony na całe 12 miesięcy okresu rozliczeniowego musi się zbilansować.
– Zatem różnicowanie dla górnika liczby dni i godzin pracy w poszczególnych miesiącach nie ma wpływu na wymiar czasu pracy danego zatrudnionego określony w jego umowie – wyjaśnia Jacek Męcina.