Dziedziczenie na subkoncie na identycznych zasadach jak w OFE. Złożenie deklaracji o ubezpieczeniu emerytalnym w otwartych funduszach poprzez pocztę, internet lub wizytę w oddziale ZUS. Większy limit na IKZE – to tylko najważniejsze zmiany w projekcie ustawy o zmianach w OFE. Teraz ma być on konsultowany przez miesiąc, a następnie trafi na Radę Ministrów. Najważniejsze zmiany z punktu widzenia ubezpieczonego dotyczą składki i aktywów.
Ubezpieczony będzie miał trzy miesiące na wybór między ZUS a OFE. Będzie on dotyczył tylko i wyłącznie tego, gdzie kierowana będzie jego składka w wysokości 2,92 proc. podstawy wymiaru. Jeśli zdecyduje się na ZUS, nie będzie nic musiał robić. W ustawie przyjęto założenie, że domyślnie na starcie wszyscy znajdują się u państwowego ubezpieczyciela. Czyli jeśli nie przystąpi do OFE, to jego składka ubezpieczeniowa od lipca będzie trafiała na subkonto w ZUS. Tam ma być waloryzowana jak pozostała część subkonta, czyli według średniego nominalnego PKB z 5 lat. Jeśli ubezpieczony będzie chciał pozostać lub trafić do OFE, będzie musiał złożyć specjalną deklarację (osobiście w oddziale ZUS, wysłać pocztą lub złożyć poprzez internet za pośrednictwem profilu ePUAP). Co ważne ustawa dopuszcza zmianę decyzji w wprawie ZUS czy OFE. Początkowo będzie można to zrobić po dwóch latach. Potem co cztery. Istotne jest to, że za każdym razem nasz wybór będzie dotyczył składki. Dotychczas odłożone oszczędności pozostaną w ZUS lub OFE w zależności od dokonanego wcześniej wyboru.
Aktywa zgromadzone w otwartych funduszach zostaną podzielone na dwie części. Obligacje skarbowe zostaną umorzone, przez co spadnie dług o 8 pkt proc .w relacji do PKB. Gotówka, którą prześlą OFE, trafi do ZUS, a obligacje komunalne – do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Wartość przesłanych aktywów z każdego konta w OFE zostanie zapisana na subkoncie każdego z ubezpieczonych. Będzie waloryzowana jak reszta subkonta średnim nominalnym PKB z 5 lat. W OFE pozostaną akcje i obligacje korporacyjne.
Projekt w znaczący sposób zmienia możliwości inwestowania OFE i ich oceny. Fundusze nie będą mogły inwestować w obligacje skarbowe Polski i innych krajów.
Ustawa modyfikuje ulgę na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Podatek od zgromadzonych tam oszczędności będzie niższy. Wprowadzona zostanie w tym celu specjalna nowa stawka podatku PIT w wysokości 10 proc. Druga zmiana to wprowadzenie kwotowego rocznego limitu odliczenia na ulgę w wysokości 4556 zł.
Rząd założył, że ustawa wejdzie w życie 31 stycznia 2014 r. Ale vacatio legis będzie różne w zależności od poszczególnych przepisów nawet do lipca 2014 r.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy