Renciści będą mogli otrzymać wypłaty do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego obowiązującego dla danego rocznika, pod warunkiem że świadczenie pobierali już wcześniej.
Stopniowe wydłużanie aktywności zawodowej pracowników będzie miało wpływ na pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy. Osoby te będą mogły otrzymywać świadczenie do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, ale pod pewnymi warunkami. Z takiej możliwości skorzystają te osoby, które uzyskiwały wypłaty z ZUS (z tytułu niezdolności do pracy) przez co najmniej 5 ostatnich lat poprzedzających dzień ostatniego badania przeprowadzonego przez lekarza orzecznika. Jednocześnie musi im brakować nie więcej niż 5 lat do wieku emerytalnego. Po jego osiągnięciu świadczenie powszechne zostanie przyznane z urzędu.
Natomiast osoby, które odzyskały zdolność do pracy zawodowej, będą mogły ubiegać się o emeryturę częściową. W przypadku gdy okresy składkowe i nieskładkowe nie wystarczą do otrzymania takiego świadczenia, to ZUS doliczy do stażu także te wynikające z pobierania renty.