Stopniowe wydłużanie aktywności zawodowej pracowników będzie miało wpływ na pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy. Osoby te będą mogły otrzymywać świadczenie do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, ale pod pewnymi warunkami. Z takiej możliwości skorzystają te osoby, które uzyskiwały wypłaty z ZUS (z tytułu niezdolności do pracy) przez co najmniej 5 ostatnich lat poprzedzających dzień ostatniego badania przeprowadzonego przez lekarza orzecznika. Jednocześnie musi im brakować nie więcej niż 5 lat do wieku emerytalnego. Po jego osiągnięciu świadczenie powszechne zostanie przyznane z urzędu.

Natomiast osoby, które odzyskały zdolność do pracy zawodowej, będą mogły ubiegać się o emeryturę częściową. W przypadku gdy okresy składkowe i nieskładkowe nie wystarczą do otrzymania takiego świadczenia, to ZUS doliczy do stażu także te wynikające z pobierania renty.