Resort pracy skierował do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytury i renty.
Przepisy zawarte w projekcie będą miały zastosowanie do wyliczania renty z tytułu całkowitej albo częściowej niezdolności do pracy oraz kapitału początkowego. Będą również określać te zasady w odniesieniu do emerytur mieszanych, a także górniczych.
Podstawę wymiaru wspomnianych świadczeń stanowi wynagrodzenie, od którego faktycznie zostały potrącone składki. Od zasady tej istnieją wyjątki wskazane w projekcie. ZUS będzie brał pod uwagę nieoskładkowane składniki wynagrodzenia wypłacane obok tego za czas niezdolności do pracy lub zasiłku chorobowego. Tak samo będzie w przypadku honorariów z umów-zleceń.