Żołnierze zawodowi oraz funkcjonariusze przejdą na emeryturę po ukończeniu 55. roku życia. Warunkiem jest udowodnienie, że służyli w formacjach o 10 lat dłużej niż obecnie. Osoby, które już są w służbach mundurowych, zyskują prawo wyboru zasad uzyskiwania świadczenia
Osoby wstępujące do służby do końca 2012 roku nadal będą przechodzić na częściową emeryturę bez względu na wiek, mając na swoim koncie zaledwie 15 lat służby. Zasady te ulegną zmianie 1 stycznia 2013 r. Wtedy w życie wejdzie reforma systemu emerytalnego służb mundurowych. Ustawa uchwalona przez Senat bez poprawek obecnie czeka na podpis prezydenta.

Trzeba mieć ukończone 55 lat i 25 lat stażu

Data wstąpienia do służby decyduje o sposobie zaliczenia do służby niektórych okresów. Żołnierze zawodowi powołani do armii lub służby kandydackiej po 31 grudnia 2012 r. przejdą na emeryturę, kiedy ukończą 55 lat i jednocześnie będą mieć co najmniej 25 lat służby. Do tego okresu nie zalicza się okresu:
● przeniesienia do rezerwy kadrowej – dotyczy to sytuacji, kiedy zainteresowany podjął pracy poza granicami państwa w strukturach organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych strukturach wojskowych. Dotyczy to umów zawartych między żołnierzem a taką organizacją międzynarodową,
● służby w formacjach służby bezpieczeństwa – do stażu nie są doliczane lata, kiedy osoba pełniąca służbę w organach bezpieczeństwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego popełniła przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości lub naruszające dobra osobiste obywatela.

Doliczenie okresów równorzędnych do stażu

Do stażu uprawniającego do emerytury wojskowej będą liczone także okresy równorzędne ze służbą w wojsku. W praktyce oznacza to, że do stażu są zaliczane okresy:
● czynnej służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (tylko na wniosek zainteresowanego)
● służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub w Służbie Więziennej,
● jako okresy równorzędne są uznawane też lata służby w Urzędzie Ochrony Państwa, w policji państwowej i Milicji Obywatelskiej,
● służby w Służbie Ochrony Kolei, jeżeli funkcjonariusz przeszedł bezpośrednio do służby w Milicji Obywatelskiej lub w Służbie Więziennej,
● zatrudnienia lub służby w zawodowych jednostkach ochrony przeciwpożarowej i nauki w szkołach pożarniczych, w charakterze członka Korpusu Technicznego Pożarnictwa.
Zarówno funkcjonariusze, jak żołnierze zawodowi do wymaganego stażu uprawniającego do otrzymania emerytalnego będą mogli doliczyć okresy wychowania dzieci. Ale w wymiarze nie większym niż trzy lata. Aby jednak skorzystać z takiego uprawnienia, urlop ten musi być udzielony w czasie pełnienia służby.

Pozbawienie wolności wliczane do wysługi

Dodatkowo do wysługi emerytalnej żołnierza zawodowego będzie można wliczyć okresy pozbawienia wolności oraz kary aresztu. Jednak z takiej możliwości mogą skorzystać tylko ci mundurowi, którzy zostali uniewinnieni, albo postępowanie wobec nich zostało umorzone.
Dotyczy to także przypadku, kiedy postępowanie karne zostało warunkowo umorzone. Do stażu zostanie również dodany okres, kiedy żołnierz nie pełnił służby z powodu wymierzenia mu kary dyscyplinarnej, o ile później została ona uchylona.
Natomiast w przypadku policjantów do emerytury dodatkowo może być zaliczony czas zawieszenia w czynnościach służbowych w przypadku, gdy funkcjonariusz został uniewinniony lub postępowanie karne zostało umorzone, albo gdy nie został ukarany karą dyscyplinarną wydalenia ze służby.
Zasady wypłaty emerytury mundurowej
● Odejście ze służby
Osoba zwolniona ze służby otrzymuje z zakładu emerytalnego decyzję o przyznaniu świadczenia wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem.
● Wniosek
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego wszczyna się na wniosek zainteresowanego.
● Termin wydania decyzji
Postępowanie powinno być zakończone nie później niż w terminie 60 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Jeśli taka decyzja nie zostanie wydana, to zainteresowany ma prawo skierowania sprawy do sądu.
● Wypłata
Po otrzymaniu decyzji zakład emerytalny wypłaca świadczenie. Jeśli na podstawie dokumentów wynika, że ma on prawo do świadczenia, lecz wydanie decyzji się przeciąga z powodu np. niemożności ustalenia wysokości świadczenia, organ emerytalny przyznaje świadczenie w kwocie zaliczkowej.