Informacje o przebiegu służby wystawiane przez Instytut Pamięci Narodowej byłym funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa są zaświadczeniem, a nie decyzją administracyjną.

Wczoraj Trybunał Konstytucyjny (TK) w pełnym składzie orzekł, że art. 13a ust. 6 ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji (tj. z 2004 r., Dz.U. nr 8, poz. 67 z późn. zm.) jest zgodny z konstytucją. TK zajmował się sprawą na wniosek Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Zdaniem wnioskodawców przepis regulujący zasady wystawiania informacji przez IPN o przebiegu służby ogranicza uprawnienia byłych funkcjonariuszy. W przypadku tych, których Instytut uznał za współpracowników np. SB, Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na podstawie przekazanej informacji obniża wysokość emerytur, opierając się na ustawie deubekizacyjnej.

– W naszej opinii jest ona faktycznie decyzją administracyjną. Jednak na podstawie zaskarżonego przepisu wobec tych decyzji nie mają zastosowania przepisy kodeksu postępowania administracyjnego – mówi prof. Stanisław Pikulski, pełnomocnik związku zawodowego.

Policjant może przed sądem podważyć wydanie zaświadczenia przez IPN

Tym samym emerytowani policjanci nie mogą się od niej odwołać. Wnioskodawcy wskazywali, że postępowanie w IPN toczy się bez udziału zainteresowanego, który nie może zaskarżyć takiego dokumentu. Poseł Witold Pahl, przedstawiciel Sejmu, nie zgodził się z takimi argumentami, twierdząc, że funkcjonariusze mają prawo do zaskarżenia do sądu powszechnego decyzji organu rentowego wystawionej na podstawie informacji IPN.

TK także uznał, że informacja wystawiona na wniosek organu rentowego jest zaświadczeniem potwierdzającym okresy służby.

– Dopiero na tej podstawie organ rentowy wydaje decyzję ustalającą prawo do emerytury – wskazał Andrzej Wróbel, sędzia TK.

Jednocześnie podkreślił, że tak przygotowany dokument nie zamyka drogi ubezpieczonemu do sądowej kontroli prawidłowości wydania zaświadczenia przez IPN.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 stycznia 2012 r., sygn. akt K 36/09